Jagiellonian University Repository

Koronahumor jako forma komunikacji i "tarcza antydepresyjna" : polskie internetowe żarty wirusowe

pcg.skipToMenu

Koronahumor jako forma komunikacji i "tarcza antydepresyjna" : polskie internetowe żarty wirusowe

Show full item record

dc.contributor.author Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.contributor.editor Cieślikowa, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.date.accessioned 2020-11-06T16:40:33Z
dc.date.available 2020-11-06T16:40:33Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-83-956040-7-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252903
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Koronahumor jako forma komunikacji i "tarcza antydepresyjna" : polskie internetowe żarty wirusowe pl
dc.title.alternative Corona-humor as a form of communication and an antidepressant : Polish coronavirus jokes on the Internet pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 339-364 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 360-364 pl
dc.identifier.weblink https://media.uj.edu.pl/ksiegi-jubileuszowe pl
dc.abstract.pl Korona-humor jest nowym gatunkiem komizmu, uniwersalną odmianą czarnego humoru, która powstała na początku 2020 roku w globalnej wiosce dotkniętej pandemią koronawirusa. Choroba zakaźna wywołana przez wirus SARS-Cov-2 w ciągu czterech miesięcy dotknęła ponad 3 miliony ludzi na sześciu kontynentach. Granice państw zostały zamknięte, a mieszkańcy kilkudziesięciu krajów pozostają w swoich domach, pracując i ucząc się zdalnie, kontakt z innymi utrzymują przez internet. Rozpowszechniane w sieci humorystyczne filmiki, dowcipy i memy, będące przejawami korona-humoru dotyczą problemów powstałych w wyniku epidemii w wielu zakątkach świata. Dowcipy są formą komunikacji, zbliżającą do siebie ludzi tworzących globalną wspólnotę śmiechu w okresie, kiedy społeczna izolacja jest rekomendowanym sposobem bycia, mającym zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii. W rozdziale pokazuję fragmenty polskiej rzeczywistości w czasach zarazy, z perspektywy humorystycznych obrazków i dowcipów dotyczących zachowania ludzi podczas pandemii koronawirusa w 2020 roku. Wywiady internetowe prowadzone od 15 marca do 25 kwietnia 2020 roku pozwoliły zrozumieć jak ważne w czasach traumatycznego kryzysu są dla młodych ludzi, przebywających w izolacji, krótkie humorystyczne formy, których zebrałam 470 i poddałam analizie treści, aby sklasyfikować i omówić najważniejsze kategorie dowcipów, jakie można określić mianem korona-humoru. Omawiam jego najważniejsze cechy jako formy komunikacji oraz reakcji na ambiwalentne uczucia wywołane przez dziennikarskie relacje z pandemii COVID-19. Jako temat medialny, koronawirus wywołujący tę zakaźną chorobę stał się przedmiotem dowcipów, które można zakwalifikować do kategorii disaster jokes, będących reakcją odbiorców medialnych przekazów na relacje z traumatycznych wydarzeń, których natężenie skłania odbiorców do szukania ulgi w korona-humorze pl
dc.abstract.en Corona-humor is a new genre of humor, a universal variation of black humor which was established in early 2020 in a global village affected by the coronavirus pandemic. In four months infectious disease caused by the SARS-Cov-2 virus has affected over 4 million people on six continents. National borders have been closed, residents of several dozen countries have remained in their homes, working and learning remotely, maintaining contact with others via the Internet. Humorous videos, jokes and memes disseminated in the same digital environment are a unique manifestation of the corona-humor focused on day-to-day problems caused by the epidemic in many parts of the world. Coronavirus jokes are a form of communication which brings together people who create a global community of laughter at a time when social isolation and social distancing is the recommended way of preventing the spread of the pandemic. In this chapter I discuss and show pieces of Polish reality seen through the lens of humorous pictures and jokes about the behavior of people during the 2020 coronavirus pandemic. Internet interviews conducted from the 20th of March to the 20th of April 2020 allowed me to understand how important short humorous stories and memes were for young people, especially in times of traumatic crisis which caused their social isolation. I collected 470 coronavirus jokes and analyzed their content to classify and discuss the most important categories of jokes that represent corona-humor. I discuss its most important features as a form of communication as well an emotional response to ambivalent feelings caused by the media coverage of COVID-19 pandemic. As a newsworthy topic, coronavirus causing that infectious disease has become the subject of jokes that fall into a category of disaster jokes, which may be seen as a reaction of the public to the media coverage of traumatic events the intensity of which prompts media consumers to seek relief in humor. pl
dc.subject.pl koronawirus pl
dc.subject.pl COVID-19 pl
dc.subject.pl humor pl
dc.subject.pl memy pl
dc.subject.pl dowcipy pl
dc.subject.pl media pl
dc.subject.pl komunikacja pl
dc.subject.pl czarny humor pl
dc.subject.en coronavirus pl
dc.subject.en covid pl
dc.subject.en humor pl
dc.subject.en memes pl
dc.subject.en media pl
dc.subject.en dark humor pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en jokes pl
dc.description.publication 1,7 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-956040-8-9 pl
dc.title.container Od modernizacji do mediosfery : meandry transformacji w komunikowaniu : prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-11-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.pbn.affiliation Dziedzina nauk społecznych : nauki o komunikacji społecznej i mediach pl
dc.sourceinfo liczba autorów 25; liczba stron 487; liczba arkuszy wydawniczych 32,5; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa