Jagiellonian University Repository

Wpływ epidemii Covid 19 na poziom lokalnego bezrobocia w opiniach użytkowników Internetu

pcg.skipToMenu

Wpływ epidemii Covid 19 na poziom lokalnego bezrobocia w opiniach użytkowników Internetu

Show full item record

dc.contributor.advisor Miś, Łucjan [SAP11015911] pl
dc.contributor.author Kożuch, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T19:38:57Z
dc.date.available 2020-10-21T19:38:57Z
dc.date.submitted 2020-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250556
dc.language pol pl
dc.title Wpływ epidemii Covid 19 na poziom lokalnego bezrobocia w opiniach użytkowników Internetu pl
dc.title.alternative The impact of the Covid 19 epidemic on the level of local unemployment in the opinions of Internet users pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest wpływ epidemii Covid 19 na poziom lokalnego bezrobocia w opiniach użytkowników Internetu.Bezrobocie jest złożonym zjawiskiem mającym wpływ na różne sfery życia społecznego, politycznego czy gospodarczego. Może wynikać z wielu przyczyn. W obecnej sytuacji z jaką zmaga się zarówno cały świat, jak i Polska, czyli epidemią wywołaną przez wirus Covid 19 konieczne jest wzięcie pod uwagę również jej jako czynnika mającego wpływ na poziom bezrobocia. Dlatego też celem tej pracy było zbadanie czy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego ma wpływ na poziom bezrobocia według użytkowników Internetu.Cała praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi teoretyczną stronę zjawiska bezrobocia, Przedstawione w nim zostały definicje pojęcia bezrobocia, jego rodzaj, przyczyny, skutki, kontekst bezrobocia w pracy socjalnej oraz informacje na temat epidemii koronawirusa.Rozdział drugi stanowi metodologię badań, w której wskazane zostały cele badań i ich rodzaje, etapy procesu badawczego oraz zasady etyczne, jakie powinny być w badaniach przestrzegane.Ostatni, trzeci rozdział stanowi opis i analizę przeprowadzonych badań własnych za pomocą ankiety internetowej. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is the impact of the Covid 19 epidemic on the level of local unemployment in the opinions of Internet users.Unemployment is a complex phenomenon that affects various spheres of social, political and economic life. It can be for many reasons. In the current situation with which both the world and Poland are struggling, or the epidemic caused by the Covid 19 virus, it is necessary to take it into account as a factor influencing the level of unemployment. Therefore, the aim of this study was to investigate whether the current epidemic threat has an impact on the unemployment level according to Internet users.All work consists of three chapters. The first chapter is the theoretical side of the unemployment phenomenon. It presents the definitions of the concept of unemployment, its type, causes, effects, the context of unemployment in social work and information on the coronavirus epidemic.The second chapter is a research methodology, in which research goals and types are indicated, stages of the research process and ethical principles that should be followed in research.The last, third chapter is a description and analysis of the own research carried out by means of an internet survey. pl
dc.subject.pl bezrobocie, osoba bezrobotna, rynek pracy, koronawirus pl
dc.subject.en unemployment, unemployed person, labor market, coronavirus pl
dc.contributor.reviewer Miś, Łucjan [SAP11015911] pl
dc.contributor.reviewer Ornacka, Katarzyna [SAP11116218] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-145652-264852 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy praca socjalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)