Jagiellonian University Repository

Obraz Radomia i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom”

pcg.skipToMenu

Obraz Radomia i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom”

Show full item record

dc.contributor.advisor Piechnik, Anna [SAP11019932] pl
dc.contributor.author Cebula, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T19:36:43Z
dc.date.available 2020-10-21T19:36:43Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250520
dc.language pol pl
dc.title Obraz Radomia i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom” pl
dc.title.alternative Image of Radom and radomians in the daily newspaper „Echo Dnia. Radom” pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pojęcie stereotypu znajduje odzwierciedlenie w wielu pracach badawczych. Stereotypy miast i ich mieszkańców stanowią nieodłączną cześć życia danej społeczności.Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obrazu Radomia i jego mieszkańców, jaki wyłania się z regionalnego wydania dziennika „Echo Dnia”. Po wstępie, następuje rozdział przybliżający tematykę stereotypu. W pierwszej części zdefiniowano zjawisko, następnie wykazano źródło procesu oraz jego strukturę. Poświęcono uwagę autostereotypom, ich funkcjom. Zanalizowano zjawisko stereotypizacji oraz stereotypu miasta i ich mieszkańców.Trzeci rozdział został poświęcony rysowi historyczno-społecznemu Radomia. Zaprezentowano w nim tożsamość kulturową radomian oraz ich obraz w mediach. W czwartym rozdziale zinterpretowano genezę oraz zakres regionalnego czasopisma „Echo Dnia. Radom”. Podkreślono zasięg terytorialny jak i nakład gazety. Wyeksponowano udział wydawnictwa w życiu radomian. Piąta część pracy eksponuje Radom i radomian w dzienniku „Echo Dnia. Radom” Przedstawione zostały uwarunkowania językowo-kulturowe w tworzeniu stereotypów, wpływ środowiska na postrzeganie miasta i mieszkańców oraz ich stereotyp. Ważne miejsce w tym rozdziale zajmuję interpretacja zjawiska obalania stereotypu Radomia. pl
dc.abstract.en The concept of a stereotype has been reflected in many research works so far. Stereotypes of cities and their inhabitants form an integral part of the life of a given community.The aim of this work is to present the image of Radom and it’s inhabitants that emerges from the regional edition of the daily newspaper „Echo Dnia ”.The introduction is followed by a chapter on the subject of the stereotype. The first part defines the phenomenon, then shows the source of the process and its structure. The attention is paid to auto-stereotypes and their functions. The phenomenon of stereotyping and the stereotype of the city and its inhabitants are analysed as well.In the third chapter is devoted to the historical and social aspect of Radom. It presents the cultural identity of Radom citizens and their image in the media.The fourth part of the work presents, the genesis and scope of the regional magazine „Echo Dnia. Radom” are interpreted. The territorial scope and circulation of the newspaper are emphasized. The participation of the publishing house in the lives of Radom citizens is showed, too.The fifth part of the work exposes Radom and its inhabitants in „Echo Dnia. Radom” daily newspaper. The linguistic and cultural conditions in creating stereotypes, the influence of the environment on the perception of the city and its inhabitants and their stereotype are also brought under discussion. The interpretation of the phenomenon of debunking the stereotype of Radom plays an important role in this part, too. pl
dc.subject.pl Stereotyp, Radom pl
dc.subject.en Stereotype, Radom pl
dc.contributor.reviewer Kurdyła, Tomasz pl
dc.contributor.reviewer Piechnik, Anna [SAP11019932] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-145598-232241 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)