Jagiellonian University Repository

Satysfakcja zawodowa u młodych lekarzy dentystów

pcg.skipToMenu

Satysfakcja zawodowa u młodych lekarzy dentystów

Show full item record

dc.contributor.advisor Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.contributor.author Chmura, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T19:36:32Z
dc.date.available 2020-10-21T19:36:32Z
dc.date.submitted 2020-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250517
dc.language pol pl
dc.title Satysfakcja zawodowa u młodych lekarzy dentystów pl
dc.title.alternative Job satisfaction among young dentists pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zawód lekarza dentysty należy do grupy zawodów charakteryzujących się wysokim poziomem stresu, co w sytuacji niewystarczającej ilości pozytywnych doświadczeń może wiązać się z zaprzestaniem jego uprawiania. Zagadnienie satysfakcji zawodowej stanowi miarę pozytywnych odczuć wiązanych z podejmowaną pracą zarobkową. Odczuwana satysfakcja z pracy jest istotnym predyktorem wydajności pracownika, a w ujęciu służb medycznych również ewentualnego odpływu kadr z sektora publicznej ochrony zdrowia. Celem badania było określenie satysfakcji zawodowej młodych lekarzy dentystów oraz jej porównanie w dwóch grupach badawczych o zróżnicowanym stażu pracy. Do badania włączono 107 lekarzy dentystów. 48 z nich posiadało 1-2 letni staż pracy natomiast 59 charakteryzowało się 5-12 letnim stażem pracy. Zastosowano standardowy kwestionariusz Dentist Satisfaction Survey [DSS] przy pomocy którego zebrano dane dotyczące czynników socjodemograficznych, „Całkowitej satysfakcji zawodowej” oraz satysfakcji z 11 specyficznych czynników związanych z pracą lekarzy dentystów.Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami w „Całkowitej satysfakcji zawodowej”. Wykazano istotnie mniejszą satysfakcję zawodową związaną z czynnikiem „Szacunek” u lekarzy o dłuższym stażu pracy (3,76 vs 3,26). Czynnik „Relacje z pacjentem” stanowił najwyżej oceniony pod względem satysfakcji zawodowej w obu grupach badawczych, natomiast czynnik „Stres” był najgorzej oceniany w obu grupach badawczych. Grupa lekarzy dentystów o dłuższym stażu pracy charakteryzowała się wyższymi zarobkami, były one istotnym czynnikiem wpływającym na satysfakcję zawodową w tej grupie. Satysfakcję zawodową młodych lekarzy dentystów można uznać za przeciętną w odniesieniu do wyników badań przeprowadzonych w innych krajach. Nie zmienia się ona na przestrzeni pierwszej dekady lat pracy zawodowej. Stwierdzony związek satysfakcji zawodowej z wielkością zarobków wydaje się oczywisty jednak wskazane są pogłębione badania celem identyfikacji innych czynników warunkujących satysfakcję zawodową lekarzy dentystów, ze względu na wieloczynnikowość badanego zjawiska. W obliczu zagrożenia odchodzeniem lekarzy dentystów z sektora publicznego zasadne są działania zmierzające do lepszego rozpoznania i poprawy satysfakcji zawodowej u lekarzy dentystów. pl
dc.abstract.en Dentistry is one of the professions characterized by high levels of stress, which, in case of insufficient positive experiences, may lead to cessation of work. Professional satisfaction is a form of measurement of positive feelings towards employment. It is a predictor of workers efficacy, but also, in case of medical professions, a potential risk assessment factor for outflow of staff from public health care. The aim of the study was to measure and compare professional satisfaction between two groups of dentists with varied seniority.107 dentists were included in the study: 48 of which had 1-2 years of work experience and 59 of which had 5-12 years of work experience. A standardized questionary was employed. A tool called Dentist Satisfaction Survey was used in order to assess sociodemographic factors, Overall professional satisfaction as well as satisfaction from 11 specific factors. No statistically significant differences were noted between the groups when comparing the “Overall Professional Satisfaction”. Dentists of higher seniority presented significantly lesser satisfaction towards “Respect” factor (3,76 vs 3,26). “Patient relations” factor was among the best rated elements in both study groups. On the contrary, “Stress” factor was the worst rated element in both groups. A group of dentists with higher job seniority reported higher earnings, that were an important factor influencing their job satisfaction. The overall satisfaction is average when compared to similar studies performed in different countries, and is stable throughout the first decade of professional work. While the observed correlation between earnings and satisfaction may seem obvious, further studies are needed in order to identify other factors that may have big impact on the multifactorial subject of perceived satisfaction. Due to the risk of personnel outflow from the public to private sector it is important to introduce specific actions targeted to better determine as well as increase the job satisfaction of dentists. pl
dc.subject.pl satysfakcja zawodowa;lekarze dentyści;Dentist Satisfaction Survey pl
dc.subject.en job satisfaction; dentists; Dentist Satisfaction Survey pl
dc.contributor.reviewer Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.contributor.reviewer Jasieńska, Grażyna [SAP20001998] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-145595-165084 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)