Jagiellonian University Repository

Europeanization’s Impact on Governance and Implementation of EU Funds at the Local Level: A Case study of the Kraków Metropolis Association

pcg.skipToMenu

Europeanization’s Impact on Governance and Implementation of EU Funds at the Local Level: A Case study of the Kraków Metropolis Association

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziej, Jacek [SAP11014486] pl
dc.contributor.author Egelhoff, Hans pl
dc.date.accessioned 2020-10-21T19:36:06Z
dc.date.available 2020-10-21T19:36:06Z
dc.date.submitted 2020-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250510
dc.language eng pl
dc.title Europeanization’s Impact on Governance and Implementation of EU Funds at the Local Level: A Case study of the Kraków Metropolis Association pl
dc.title.alternative Zarządzanie i wdrażanie funduszy unijnych na Poziom lokalny: studium przypadku europeizacji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tego artykułu jest przyjrzenie się wpływowi Europejczyków na lokalne zarządzanieUnii, nie tylko pod względem wkładu finansowego i dotacji, ale także podejścia do rozwojupolityka i budowanie konsensusu między różnymi głosami dla dobra wszystkich zaangażowanych stronw procesie podejmowania decyzji. W tym artykule przyjrzymy się kontekstowi historycznemu, który wpłynął napowstanie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i czynniki, które wpłynęły na jego kształt.Kluczowe znaczenie ma program Zintegrowane Podejście Terytorialne do rozwoju miastzainicjowane na szczeblu Unii Europejskiej, aby wpłynąć na zmiany na lokalnych szczeblach administracji. ITIProgram będzie również analizowany i oceniany pod kątem jego celów, sukcesów i porażek. Spostrzeżenia z kluczaPrzedstawieni zostaną pracownicy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska wraz z informacją zwrotnąod lokalnych liderów, którzy uczestniczą w stowarzyszeniu. Ostatni rozdział poświęcony będzie trendompostęp i plany na przyszłość dotyczące pracy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Celemanaliza ta ma na celu zbadanie, czy fundusze unijne mogą mieć wpływ na budowanie współpracy ilepsze zarządzanie w obszarach metropolitalnych, a jeśli tak, to jak wyjaśnić uzasadnienie, skutecznośći dodatkowe zmienne procesu.Badania koncentrowały się na teoriach europeizacji, zgromadzonych oryginalnych dokumentachze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, białej księgi Komisji Europejskiej i nagranewywiady w języku angielskim z kluczowym personelem zaangażowanym we wdrażanie ZintegrowanegoStrategia Inwestycji Terytorialnych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Nie każdy pracownikma doświadczenie we wdrażaniu programu ZIT, więc postawiono sobie za cel postawienie na jakośćBadania. Dodatkowo, w celu uzyskania informacji zwrotnych od uczestniczących gmin,ankiety rozesłano do urzędów gminnych i wypełniono anonimowo. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to look at how local governance can be influenced by the EuropeanUnion, not just in terms of financial contributions and grants, but by approaches to developingpolicy and building consensus between disparate voices for the betterment of all parties involvedin the decision-making process. This paper will look at the historical context that influenced theestablishment of the Kraków Metropolis Association and the factors which influenced its design.Of critical importance is the Integrated Territorial Approach to urban development, a programinitiated at the European Union level to affect change at local levels of government. The ITIprogram will also be analyzed and evaluated on its aims, successes, and failures. Insights from keymembers of staff at the Kraków Metropolis Association will be presented, along with feedbackfrom municipal leaders who participate in the association. The last chapter will focus on trendsmoving forward and future plans for the work of the Kraków Metropolis Association. The goal ofthis analysis is to examine whether EU funds can have an impact on building cooperation andbetter management in metropolitan areas, and if so, how can we explain the rationale, effectivenessand additional variables of the process.The research concentrated on theories of Europeanization, original documents gatheredfrom the Kraków Metropolis Association, European Commission white papers, and recordedinterviews, conducted in English, with key personnel involved with implementing the IntegratedTerritorial Investments strategy at the Kraków Metropolis Association. Not every staff memberhas experience with the ITI program implementation, so the goal was to focus on qualitativeresearch. Additionally, in order to obtain feedback from participating municipalities,questionnaires were distributed to municipal offices and completed anonymously. pl
dc.subject.pl Europeizacja, samorządność, komisja UE, rysowanie lekcji, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, smart urban management, smart cities pl
dc.subject.en Europeanization, local governance, EU commission, lesson-drawing, Kraków Metropolis Association, Integrated Territorial Investments, smart urban management, smart cities pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Jacek [SAP11014486] pl
dc.contributor.reviewer Kubicki, Paweł [SAP11019227] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-145582-256929 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)