Jagiellonian University Repository

Pomoc publiczna w warunkach konkurencyjnych rynków energetyki sieciowej

pcg.skipToMenu

Pomoc publiczna w warunkach konkurencyjnych rynków energetyki sieciowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.contributor.author Nalepka, Patryk pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:10:49Z
dc.date.available 2020-10-20T20:10:49Z
dc.date.submitted 2020-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249618
dc.language pol pl
dc.title Pomoc publiczna w warunkach konkurencyjnych rynków energetyki sieciowej pl
dc.title.alternative State aid in the conditions of competitive network energy markets pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem badawczym niniejszej pracy jest dokonanie analizy kryteriów równoczesnej realizacji w ramach Unii Europejskiej zasady ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym oraz celów polityki klimatyczno-energetycznej, osiąganych poprzez udzielanie różnorodnych form pomocy publicznej. Ze względu na to, że pomoc publiczna jest co do zasady sprzeczna z konkurencyjnym rynkiem, w pracy omówione zostały szczegółowe kryteria, których spełnienie pozwala na uznanie jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym. Końcową częścią analizy jest omówienie argumentacji Komisji Europejskiej dot. dopuszczenia do wprowadzenia trzech największych programów pomocowych w sektorze energetycznym w Polsce. W trakcie analizy argumentów stojących za poszczególnymi rozwiązaniami przyjętymi w tych mechanizmach, szczególna uwaga została zwrócona na stosowanie mechanizmów zapewniających minimalizację naruszeń konkurencji na rynku wewnętrznym. pl
dc.abstract.en The objective of this paper is to analyze the criteria for simultaneous implementation within the European Union of the principle of competition protection in the internal market as well as the goals of the climate and energy policy achieved by granting various forms of state aid. Due to the fact that state aid is contrary to the competitive market, the paper discusses detailed criteria, the fulfillment of which allows for its recognition as compatible with the internal market. The final part of the analysis is to discuss the arguments of the European Commission regarding the admission to the introduction of the three largest aid programs in the energy sector in Poland. While analyzing the arguments for individual solutions adopted in these mechanisms, particular attention was paid to the use of mechanisms ensuring the minimization of distortions of competition in the internal market. pl
dc.subject.pl Komisja Europejska - konkurencja - pomoc publiczna - polityka klimatyczno-energetyczna – rynek wewnętrzny - odnawialne źródła energii - wysokosprawna kogeneracja - rynek mocy pl
dc.subject.en European Commission - competition - state aid - climate and energy policy – internal market - renewable energy sources - high-efficiency cogeneration - capacity market pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.contributor.reviewer Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144342-210114 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)