Jagiellonian University Repository

Schizma czy wierność Tradycji. Kościół w myśli arcybiskupa Lefebvre'a

pcg.skipToMenu

Schizma czy wierność Tradycji. Kościół w myśli arcybiskupa Lefebvre'a

Show full item record

dc.contributor.advisor Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.contributor.author Bydłosz, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:09:27Z
dc.date.available 2020-10-20T20:09:27Z
dc.date.submitted 2020-08-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249596
dc.language pol pl
dc.title Schizma czy wierność Tradycji. Kościół w myśli arcybiskupa Lefebvre'a pl
dc.title.alternative Schism or fidelity to Tradition. Church in thought of archbishop Lefebvre pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy współczesnego, narodzonego w II połowie XX wieku radykalnego nurtu tradycjonalistycznego w łonie katolicyzmu. Nurt ten, od nazwiska czołowej jego postaci – arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, nazywany jest lefebryzmem. W pierwszej części opisuje ona genezę lefebryzmu. Opisuje historię statusu głównej instytucji lefebryzmu, jaką jest założone przez abpa Lefebvre’a Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X, a tym samym również samych lefebrystów w Kościele. W następnej części analizie poddana została doktryna lefebryzmu, jej główne elementy i tło historyczne. W części podsumowującej zawarte zostały refleksje na temat zasadności zarzutów lefebryzmu, istoty rozumienia roli Kościoła w nauczaniu ostatniego soboru oraz w doktrynie lefebrystów i przemyślenia nad możliwą przyszłością nurtu lefebryzmu. pl
dc.abstract.en The thesis is related to contemporary traditionalist trend in Catholicism, which was born in the second half of twentieth century. This trend, from the name of its leading figure - archbishop Marcel Lefebvre, is called lefebvrism. In the first part, it describes the genesis of lefebvrism. It describes the history of the status of the main institution of lefebvrism, which is the Priestly Society of St. Pius X found by archbishop Lefebvre and thus also the status of the lefebvrists themselves in the Church. The next section analyzes the doctrine of lefebvrism, its main elements and historical background. The summary part contains reflections on the validity of the allegations of lefebvrism, the essence of understanding the role of the Church in the teaching of the last Council and in the doctrine of lefebvrists, and reflections about the possible future of the lefebvrite trend. pl
dc.subject.pl lefebryzm, lefebryści, sobór, tradycjonalizm, Kościół, katolicyzm pl
dc.subject.en lefebvrism, lefebvrists, council, tradiotionalism, Church, Catholicism pl
dc.contributor.reviewer Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.contributor.reviewer Barwicka-Tylek, Iwona [SAP11017246] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144312-209819 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)