Jagiellonian University Repository

Die Propaganda anhand des Romans ,,Menschen an unserer Seite'' von Eduard Claudius

pcg.skipToMenu

Die Propaganda anhand des Romans ,,Menschen an unserer Seite'' von Eduard Claudius

Show full item record

dc.contributor.advisor Dąbrowska, Anna [SAP11018842] pl
dc.contributor.author Szcząchor, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:08:41Z
dc.date.available 2020-10-20T20:08:41Z
dc.date.submitted 2020-09-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249584
dc.language ger pl
dc.subject.other Die Propaganda, die Aufbauliteratur, Deutsche Demokratische Republik, der Kommunismus, der sozialistische Realismus pl
dc.title Die Propaganda anhand des Romans ,,Menschen an unserer Seite'' von Eduard Claudius pl
dc.title.alternative Propaganda w oparciu o powieść ,,Menschen an unserer Seite'' Eduarda Claudiusa pl
dc.title.alternative Propaganda based on the novel ,,Menschen an unserer Seite'' by Eduard Claudius pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie elementów propagandy komunistycznej na podstawie powieści ,,Menschen an unserer Seite’’ autorstwa Eduarda Claudiusa. Wydana w 1951 r. książka należy do tzw. ,,Aufbauliteratur’’, która była charakterystyczna dla lat 50. w NRD i odznaczała się prostotą w wyborze tematów, skupiała się na przedstawianiu budowy nowego komunistycznego państwa i pracy, a także prezentowała konflikt między zwolennikami nowego systemu i jego przeciwnikami, kończący się zazwyczaj zwycięstwem komunistów. Praca ma także za zadanie udowodnić, że powieść Claudiusa jest klasycznym przykładem ,,Aufbauliteratur’’. We wstępie pracy charakteryzuję problematykę utworu i wyjaśniam kluczowe pojęcia, tj. ,,propaganda’’ oraz ,,Aufbauliteratur’’. Przedstawiam również osobiste powody, dla których zdecydowałam zmierzyć się z tematem literatury jako narzędziem propagandy, a także tłumaczę, dlaczego ten temat jest istotny i aktualny również obecnie. Kolejne rozdziały są dedykowane poszczególnym aspektom życia bohaterów, które wydały mi się najważniejszymi oraz najbardziej rozwiniętymi elementami w utworze, oraz które najlepiej obrazują mechanizmy propagandy komunistycznej na początku lat 50. Charakteryzuję kolejno: krajobraz wiejski oraz krajobraz fabryczny, ukazuję sposoby gloryfikacji pracy fizycznej i określam rolę kobiety w komunistycznym społeczeństwie. Następnie opisuję aspekty kapitalizmu oraz faszyzmu, które są krytykowane w powieści, przybliżam postać protagonisty – Hansa Aehre i zamykam część główną pracy przemyśleniami na temat wykorzystania języka jako środka propagandy. Literatura sekundarna zajmuje się głównie charakterystyką bohatera utworu, ewentualnie również cechami bohaterek-kobiet i nie opisuje zbyt dokładnie innych aspektów związanych z propagandą. Stanowiło to największą przeszkodę w tworzeniu mojej pracy, jednak pozwoliło na liczne samodzielne przemyślenia.Na podstawie analizy powieści ,,Menschen an unserer Seite’’ można stwierdzić, że literatura to skuteczne narzędzie do manipulowania społeczeństwem. Ze względu na szerokie użycie propagandy przez rządy totalitarne, w tym wypadku przez władze komunistyczne, propaganda jest w mojej pracy definiowana zdecydowanie negatywnie. Sądzę, że temat jest wart rozważań, ponieważ propaganda wciąż jest wykorzystywana, również przez państwa demokratyczne. pl
dc.abstract.en The aim of this BA thesis is to present elements of communist propaganda based on the novel ,,Menschen an unserer Seite" by Eduard Claudius. The book, published in 1951, belongs to the so-called ,,construction literature", which was characterized by simplicity in the choice of topics, focused on presenting the construction of the new communist state, and also presented the conflict between supporters of the new system and its opponents, usually ending with communists’ victory. The work is also to prove that Claudius' novel is a classic example of ,,construction literature". In the introduction to the work, I explain the key concepts, i.e. ,,propaganda" and ,,construction literature". I also present my personal reasons why I decided to deal with the subject of literature as a propaganda tool, and explain why this topic is important and relevant today. The following chapters are dedicated to individual aspects of the protagonists’ lives, which I found the most important and the most developed elements in the work, and which best illustrate the mechanisms of communist propaganda in the early 1950s. I characterize successively: the rural landscape and the factory landscape, I show the ways of glorifying work and define the role of women in the communist society. Then, I describe the aspects of capitalism and fascism that are criticized in the novel, introduce the the protagonist - Hans Aehre, and close the main part of the work with thoughts on the use of language as a means of propaganda. Secondary literature deals mainly with the characterization of the protagonist, possibly also with the features of females, and does not describe other aspects related to propaganda too precisely. It was the biggest obstacle in creating my work.Based on the analysis of the novel ,,Menschen an unserer Seite", it can be concluded that literature is an effective tool for manipulating society. Due to the extensive use of propaganda by totalitarian governments, in this case by the communist authorities, propaganda is defined in my work in a negative way. pl
dc.abstract.other Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Elemente der kommunistischen Propaganda anhand dess Roman ,,Menschen an unserer Seite" von Eduard Claudius zu präsentieren. Das 1951 erschienene Buch gehört zur sogenannten ,,Aufbauliteratur", die sich auf die Darstellung des Aufbaus des neuen kommunistischen Staates konzentrierte und auch den Konflikt zwischen den Anhängern des neuen Systems und seinen Gegnern darstellte, der gewöhnlich mit dem Sieg der Kommunisten endete. Die Arbeit soll auch beweisen, dass Claudius 'Roman ein klassisches Beispiel für ,,Aufbauliteratur" ist. In der Einführung erkläre ich die Schlüsselbegriffe, d.h. ,,Propaganda" und ,,Aufbauliteratur". Ich präsentiere auch meine persönlichen Gründe, warum ich mich entschlossen habe, das Thema Literatur als Propagandamittel zu behandeln, und erkläre, warum dieses Thema heute wichtig und relevant ist. Die folgenden Kapitel widmen sich einzelnen Aspekten des Lebens der Protagonisten, die ich als die wichtigsten und am weitesten entwickelten Elemente im Roman fand und die Mechanismen der kommunistischen Propaganda in den frühen 1950er Jahren am besten veranschaulichen. Ich charakterisiere nacheinander: die ländliche Landschaft und die Fabriklandschaft, ich zeige Arte der Verherrlichung der Arbeit und definiere die Rolle der Frau in der kommunistischen Gesellschaft. Dann beschreibe ich die Aspekte des Kapitalismus und des Faschismus, die im Roman kritisiert werden, stelle den Protagonisten Hans Aehre dar und schließe den Hauptteil der Arbeit mit Gedanken zum Sprachgebrauch als Propagandamittel ab. Die Sekundärliteratur befasst sich hauptsächlich mit der Charakterisierung des Protagonisten, möglicherweise auch mit den Merkmalen von Frauen, und beschreibt andere Aspekte der Propaganda nicht zu genau. Es war das größte Hindernis bei der Schaffung meiner Arbeit.Aus der Analyse des Romans "Menschen an unserer Seite" kann geschlossen werden, dass Literatur ein wirksames Instrument zur Manipulation der Gesellschaft ist. Aufgrund des umfassenden Einsatzes von Propaganda durch totalitäre Regierungen, in diesem Fall durch die kommunistischen Behörden, ist Propaganda in meiner Arbeit negativ definiert. pl
dc.subject.pl propaganda, literatura budowy, Niemiecka Republika Demokratyczna, komunizm, realizm socjalistyczny pl
dc.subject.en propaganda, construction literature, German Democratic Republic, communis, socialist realism pl
dc.contributor.reviewer Kłańska, Maria [SAP11004768] pl
dc.contributor.reviewer Dąbrowska, Anna [SAP11018842] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144294-209289 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)