Jagiellonian University Repository

Analiza systemu zarządzania kryzysowego w województwie małopolskim w zakresie rozwiązań organizacyjno-technicznych na przykładzie powiatu nowosądeckiego z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej

pcg.skipToMenu

Analiza systemu zarządzania kryzysowego w województwie małopolskim w zakresie rozwiązań organizacyjno-technicznych na przykładzie powiatu nowosądeckiego z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kosowski, Bogdan pl
dc.contributor.author Plata, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:07:00Z
dc.date.available 2020-10-20T20:07:00Z
dc.date.submitted 2020-10-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249562
dc.language pol pl
dc.title Analiza systemu zarządzania kryzysowego w województwie małopolskim w zakresie rozwiązań organizacyjno-technicznych na przykładzie powiatu nowosądeckiego z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej pl
dc.title.alternative The analysis of the emergency management system in Malopolska voivodship in a range of organizational and technical solutions by the example of Nowosadecki county with flood protection consideration. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest dogłębna analiza problematyki związanej z ochroną przeciwpowodziową w kontekście zarządzania kryzysowego w powiecie nowosądeckim. Całość tych założeń ma określić poziom efektywności zarządzania kryzysowego w województwie małopolskim. Szczególną uwagę zwrócono na kilka czynników jakimi są nieprzewidywalne w skutkach katastrofy naturalne w postaci powodzi, przygotowanie infrastruktury przeciwpowodziowej, a także kwestie prawne związane z zabudową na terenach zalewowych. W rozdziale I opisano ogólne wytyczne działania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, jego łańcuch dowodzenia i podstawowe pojęcia jego dotyczące. Rozdział II opiera się o opis powiatu nowosądeckiego ze szczególnym uwzględnieniem jego problemów związanych z powodziami. W rozdziale III zwrócono uwagę na kwestie organizacyjne i techniczne, a także charakterystykę zagrożeń i infrastruktury odpowiedzialnej za przeciwstawianie się im. Rozdział IV stanowi obszerne podsumowanie wraz z uwzględnionymi rekomendacjami dotyczącymi poprawy systemu. Szczegółowa analiza pokazuje, iż system ten nie do końca działa w sposób prawidłowy i potrzeba wielu starań, aby móc go uszczelnić. pl
dc.abstract.en The aim of this dissertation is in-depth reporting the issues associated with flood protection in the context of emergency management Nowosadecki county. The whole of those assumptions has determined an effective level of emergency management in Malopolskie voivodship. Particular attention was paid on few factors among other unpredictable natural disasters – floods, the background of flood protection infrastructure and law issues about buildings on the floodplain. In the first chapter was described general guidelines of emergency management in Poland. Chapter two was relied on the description of Nowosadecki county with particular including his flood issues. In chapter three was noticed on organizational and technical points and characteristic of threats and flood protection infrastructure. Chapter four was extensive summary with recommendations for improvement of the emergency management system. The analysis in details showed that the system does not work properly and there are many issues to improve. pl
dc.subject.pl Zarządzanie kryzysowe, infrastruktura przeciwpowodziowa, Prawo Wodne, ryzyko powodziowe, teren zalewowy, mapa ryzyka powodziowego, powódź, powiat Nowosądecki, województwo Małopolskie. pl
dc.subject.en Emergency managment, flood protection infrastructure, Water Law, flood risk, floodplain, flood risk map, flood, Nowosadecki county, Malopolskie voivodship. pl
dc.contributor.reviewer Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.contributor.reviewer Kosowski, Bogdan pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144192-215035 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)