Jagiellonian University Repository

Jankiel Adler, Marek Szwarc. Artyści żydowscy XX wieku.

pcg.skipToMenu

Jankiel Adler, Marek Szwarc. Artyści żydowscy XX wieku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Tuszewicki, Marek pl
dc.contributor.author Cygan, Kaja pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T20:05:16Z
dc.date.available 2020-10-20T20:05:16Z
dc.date.submitted 2020-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249536
dc.language pol pl
dc.title Jankiel Adler, Marek Szwarc. Artyści żydowscy XX wieku. pl
dc.title.alternative Jankiel Adler and Marek Szwarc. Jewish artists of the 20th century. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Artyści żydowscy na przestrzeni wieków mieli bardzo duży wpływ na rozwój malarstwa. Takimi osobistościami byli między innymi Maurycy Gottlieb czy Marc Chagall. Ta praca miała na celu ukazanie dwóch takich artystów, których działalność to ważny choć mało jeszcze znany akcent w światowym dorobku kulturalnym.Pisząc pracę licencjacką miałam na celu zapoznanie czytelnika z faktem istnienia grupy Jung Jidysz, działającej w dwudziestoleciu międzywojennym. Przybliżając działanie tej grupy, pod uwagę wzięłam dwóch artystów, którzy między innymi tworzyli w ramach tej grupy. Są nimi Jankiel Adler i Marek Szwarc. Obydwaj artyści mieli korzenie żydowskie, tworzyli na terytorium ówczesnej Polski, jednak większość z ich dorobku powstała na terenie Niemiec i Francji.Tworząc tę pracę pracowałam na reprintach czasopisma „Jung-Idisz”, książkach autorstwa profesora Jerzego Malinowskiego, artykułach profesor Eleonory Jedlińskiej, doktor Irminy Gadowskiej, doktor Marzeny Smyłły.Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przybliżam historię grupy Jung Jidysz i aktywność jej członków w erze istnienia grupy. Rozdział drugi skupia się na osobach Jankiela Adlera i Marka Szwarca. Przybliża postacie artystów, środowiska z jakich się wywodzili oraz ich osiągnięcia artystyczne. Dzieła, które zostały stworzone w czasie przynależności do grupy Jung Jidysz oraz po jej rozwiązaniu. W rozdziale trzecim skupiłam uwagę na dziesięciu pracach Jankiela Adlera i dziesięciu pracach Marka Szwarca. Znajdują się tam opisy tych dzieł oraz krótkie porównanie twórczości artystów.Zakończenie zwraca uwagę na to, że w kwestii grupy Jung Jidysz można jeszcze wiele tematów poruszyć, co daje także możliwość na stworzenie ciekawych prac. pl
dc.abstract.en Jewish artists over the centuries had a great influence on the development of painting. Such personalities were, among others, Maurycy Gottlieb and Marc Chagall. This work was aimed at presenting two such artists, whose activity is an important, though little-known, accent in the world's cultural output.When writing my bachelor's thesis, I aimed to familiarize the reader with the existence of the Yung-Yidish group, operating in the interwar period. When describing the operation of this group, I took into account two artists who, among others, worked within this group. They are Jankiel Adler and Marek Szwarc. Both artists had Jewish roots, they worked on the territory of contemporary Poland, but most of their oeuvre was created in Germany and France.While creating this work, I worked on reprints of the journal "Tung-Yidish", books by professor Jerzy Malinowski, articles by professor Eleonora Jedlińska, doctor Irmina Gadowska, doctor Marzena Smyłła.The work consists of three chapters. In the first chapter, I present the history of the Jung Jidysz group and the activity of its members in the era of the group's existence. The second chapter focuses on Jankiel Adler and Marek Szwarc. It introduces the figures of artists, the milieu from which they came from, and their artistic achievements. Works that were created while belonging to the Jung Jidysz group and after its dissolution. In chapter three, I focused on ten works by Jankiel Adler and ten works by Marek Szwarc. There are descriptions of these works and a brief comparison of the artists' works.The ending draws attention to the fact that in the matter of the Yung-Yidish group, many topics can be discussed, which also allows creating interesting works. pl
dc.subject.pl sztuka, Jankiel Adler, Marek Szwarc pl
dc.subject.en art, Jankiel Adler, Marek Szwarc pl
dc.contributor.reviewer Tuszewicki, Marek pl
dc.contributor.reviewer Maślak-Maciejewska, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-144107-225149 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy judaistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)