Jagiellonian University Repository

Political Risk and its Mitigation in European FDI under The EU-Japan Economic Partnership Agreement: Promoting Sustainable FDI in EU-Japan Economic Relations

pcg.skipToMenu

Political Risk and its Mitigation in European FDI under The EU-Japan Economic Partnership Agreement: Promoting Sustainable FDI in EU-Japan Economic Relations

Show full item record

dc.contributor.advisor Góra, Magdalena [SAP11019347] pl
dc.contributor.author Miano, Francesco pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:49:39Z
dc.date.available 2020-10-20T19:49:39Z
dc.date.submitted 2020-09-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249423
dc.language eng pl
dc.title Political Risk and its Mitigation in European FDI under The EU-Japan Economic Partnership Agreement: Promoting Sustainable FDI in EU-Japan Economic Relations pl
dc.title.alternative Ryzyko polityczne i jego łagodzenie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią: promowanie trwałych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w stosunkach gospodarczych między UE a Japonią pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Abstrakcyjny:Wejście w życie JEPA 1 lutego stanowi jedną z najważniejszych umów handlowych zawartych przez drugą i trzecią co do wielkości gospodarkę na świecie. JEPA może stać się punktem odniesienia dla przyszłości wielkich dwustronnych umów inwestycyjnych i umów o wolnym handlu. Teoretycznie, jak słusznie twierdzą negocjatorzy UE, dzięki ratyfikacji JEPA europejskie firmy i inwestorzy mogą w końcu wypełnić lukę na rynku japońskim dzięki zwiększonemu przywództwu zdobywanemu przez globalne reguły zgodnie z wartościami i standardami UE. Sama Komisja wielokrotnie deklarowała, że ​​nowa umowa gospodarcza z Japonią jest najważniejszą kiedykolwiek zawartą umową dwustronną dotyczącą ochrony środowiska w prawie krajowym i skutecznym wdrażaniem umów wielostronnych. Jednak w wielu obszarach tekst JEPA wydaje się być jedynie reprodukcją przepisów dotyczących ochrony środowiska zawartych w CETA lub kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej, którą Komisja często określała jako umowę o wolnym handlu z „złotym standardem”. Ponadto warto zauważyć, że JEPA nie zawiera solidnych klauzul dotyczących rozwiązywania delikatnych problemów, takich jak rybołówstwo, drewno i własność intelektualna. Celem tego badania jest przeprowadzenie analizy ryzyka politycznego dotyczącego bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w dziedzinach, w których umawiające się strony powinny dążyć do promowania zrównoważonych inwestycji, takich jak przemysł drzewny w ramach nowych ram JEPA. Następnie zwrócę uwagę na ograniczenia, z jakimi mogą się spotkać podmioty gospodarcze, takie jak inwestorzy, wchodząc na japoński rynek i działając na nim, oraz przedstawię rekomendacje i punkty widzenia w celu uzyskania korzystnych działań, w przypadku których zarówno inwestor / przedsiębiorstwo zagraniczne, jak i państwo przyjmujące mogą z powodzeniem współpracować. Celem tych badań jest wykazanie, w jaki sposób poprzez polityczną ocenę ryzyka i polityczne ograniczanie ryzyka podmioty mogą prowadzić działalność w sposób zrównoważony. W tekście JEPA rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju może wykazywać wysokie ryzyko polityczne, ponieważ jego postanowienia wydają się głęboko wadliwe i niejasne. Nic dziwnego, że Japonia pozostaje do tej pory głównym konsumentem drewna, ale nie podjęła znaczących kroków w celu rozwiązania problemu nielegalnie pozyskanego drewna. Ponadto JEPA nie zawiera żadnego wyraźnego odniesienia do tej kwestii w swoich przepisach. Panuje przekonanie, że promowany przez umowę model liberalizacji, który zapewnia szersze prawa inwestorom i zatrzymuje zdrową konkurencję, może zamiast tego nie uwzględniać kwestii związanych ze środowiskiem. pl
dc.abstract.en Abstract:The entry into force of JEPA on February 1 accounts for one of the most significant trade agreements concluded by the second and third-largest economies in the world. JEPA has the potential to become a benchmark for the future of mega bilateral investment treaties and free-trade agreements. In theory, as grandiosely claimed by the EU's negotiators, through the ratification of JEPA, European companies and investors could finally fill the gap with the Japanese market thanks to increased leadership gained by the global rules under the EU values and standards. The Commission itself declared on numerous occasions how the new economic agreement with Japan is the most important bilateral agreement ever concluded concerning environmental protection in domestic law and effective implementation of multilateral agreements. However, in a significant number of areas, the JEPA text appears to be only a reproduction of the provisions on environmental protection contained in the CETA or Comprehensive Economic and Trade Agreement, which the Commission has often referred to as “Gold Standard” FTA. Furthermore, it is worth noticing that JEPA does not include robust clauses when addressing sensitive issues such as fisheries, timber, and intellectual property. This study's objective is to conduct a political risk analysis on foreign direct investment pursued in fields where the contracting parties should aim to promote sustainable investment, such as in the timber industry under the new JEPA framework. Thereafter, I shall draw attention to the limitations that business actors, such as investors, may face when entering and operating within the Japanese market and provide recommendations and points of views to produce beneficial activities where both the foreign investor/enterprise and the host state may successfully cooperate. The purpose of this research is to demonstrate how through political risk assessment and political risk mitigation, actors can sustainably run businesses. Within the JEPA text, the chapter on Trade and Sustainable Development may show high political risks, as its provisions appeared to be deeply flawed and vague. Not surprisingly, Japan remains a major timber consumer to date, but it has not taken significant steps towards tackling the issue of illegally harvested timber. Furthermore, JEPA does not make any definite reference to this issue within its provisions. The prevailing belief is that the liberalization model promoted by the agreement, which provides more extensive rights to the investors and halts healthy competition, may instead fail to address environmental-related issues. pl
dc.subject.pl Stosunki gospodarcze między UE a Japonią, stosunki międzynarodowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, umowa handlowa, wspólna polityka handlowa, ochrona środowiska, nielegalne pozyskiwanie drewna, zrównoważony rozwój pl
dc.subject.en EU-Japan Economic Relations, International relations, FDI, foreign direct investment, trade agreement, Common Commercial Policy, Environmental protection, illegal logging, sustainable development pl
dc.contributor.reviewer Góra, Magdalena [SAP11019347] pl
dc.contributor.reviewer Kawashima, Fujio pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-143276-267037 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)