Jagiellonian University Repository

El lenguaje de la moda como lenguaje especializado adaptado a un público más amplio a partir de la revista VOGUE España (edición de febrero de 2020)

pcg.skipToMenu

El lenguaje de la moda como lenguaje especializado adaptado a un público más amplio a partir de la revista VOGUE España (edición de febrero de 2020)

Show full item record

dc.contributor.advisor Jędrusiak, Małgorzata [SAP11015127] pl
dc.contributor.author Jaworek, Gabriela pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:44:24Z
dc.date.available 2020-10-20T19:44:24Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249383
dc.language spa pl
dc.subject.other el lenguaje especializado, el lenguaje de la moda pl
dc.title El lenguaje de la moda como lenguaje especializado adaptado a un público más amplio a partir de la revista VOGUE España (edición de febrero de 2020) pl
dc.title.alternative Język mody jako język specjalistyczny adaptowany dla szerszego grona odbiorców na przykładzie magazynu Vogue Hiszpania (wydanie: luty 2020) pl
dc.title.alternative The Language of Fashion as a Specialised Language Adapted for a Wider Audience Based on Example of VOGUE Spain Magazine (Edition: February 2020) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie języka mody jako języka specjalistycznego adaptowanego dla szerszego grona odbiorców na podstawie analizy magazynu Vogue Hiszpania (edycja: luty 2020). Punkt wyjścia dla pierwszego rozdziału stanowi rozróżnienie i porównanie pojęć języka ogólnego i języka specjalistycznego. Praca zawiera również omówienie problemu dotyczącego terminologii języków specjalistycznych oraz ich charakterystykę na poziomie ogólnym i leksykalno-semantycznym. Drugi rozdział koncentruje się na przedstawieniu analizy pojęcia mody, języka mody oraz jego historii z perspektywy społeczno-kulturowej. Ze względu na ograniczoną objętość pracy, zestawione zostają jedynie niektóre cechy języków specjalistycznych z poziomu leksykalno-semantycznego z językiem mody, teoria i użycie neologizmów oraz zapożyczeń. Trzeci rozdział jest poświęcony analizie magazynu Vogue pod kątem elementów tekstu i języka specjalistycznego, która bazuje na teorii tekstów specjalistycznych oraz prasy specjalistycznej. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is to present the language of fashion as a specialized language adapted for a wider audience based on the example of Vogue Spain Magazine (edition: February 2020). The starting point for the first chapter is the distinction and comparison of the concepts of general and specialized language. The thesis also contains an explanation of the problem of the terminology of specialized languages and their characteristics at the general and lexical-semantic level. The second chapter focuses on presenting an analysis of the concept of fashion, the language of fashion, and its history from a socio-cultural perspective. Due to the limited volume of the thesis, only some of the features of specialized languages at the lexical-semantic level are compared with the language of fashion, theory, and use of neologism and loan-words. The third chapter is dedicated to the analysis of the elements of the specialized text in Vogue magazine, which is based on the theory of specialized text and journalism. pl
dc.abstract.other El presente trabajo propone la presentación del lenguaje de la moda como lenguaje especializado adaptado a un público más amplio a partir de la revista Vogue España (edición de febrero de 2020). El punto de partida para el primer capítulo forma la distinción y la comparación de las nociones de la lengua general y el lenguaje especializado. El trabajo abarca también el problema terminológico de los lenguajes especializados y su característica de niveles general y léxico-semántico. El segundo capítulo se centra en la presentación del análisis de la noción de la moda, el lenguaje de la moda y su historia con un enfoque sociocultural. Por el limitado volumen del trabajo, se compararán solo algunos rasgos de lenguajes especializados de nivel léxico-semántico con el lenguaje de la moda, la teoría y el uso de neologismos y préstamos. El tercer capítulo está dedicado al análisis de los elementos de los textos especializados en la revista Vogue, que se basa en la teoría de los textos y el periodismo especializados. pl
dc.subject.pl język specjalistyczny, język mody pl
dc.subject.en the specialized language, the language of fashion pl
dc.contributor.reviewer Jędrusiak, Małgorzata [SAP11015127] pl
dc.contributor.reviewer Stala, Ewa [SAP11017361] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142956-246441 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia hiszpańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)