Jagiellonian University Repository

Metodyka prowadzenia przesłuchań w Polsce, badanie śladu pamięciowego - metoda wywiadu kognitywnego

pcg.skipToMenu

Metodyka prowadzenia przesłuchań w Polsce, badanie śladu pamięciowego - metoda wywiadu kognitywnego

Show full item record

dc.contributor.advisor Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.author Dyrek, Robert pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:42:46Z
dc.date.available 2020-10-20T19:42:46Z
dc.date.submitted 2020-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249367
dc.language pol pl
dc.title Metodyka prowadzenia przesłuchań w Polsce, badanie śladu pamięciowego - metoda wywiadu kognitywnego pl
dc.title.alternative Methodology of conducting interrogations in Poland, study on the memory trace - cognitive interview pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Poniższa praca zajmuje się tematyką prowadzenia przesłuchań w Polsce. Jednakże autor nie skupia się jedynie, na samym przesłuchaniu, lecz również na jego przygotowaniu, metodach które używane są aby zakończyć przesłuchanie sukcesem oraz na aspektach prawnych dotyczących przesłuchania zarówno świadka jak i podejrzanego. Celem niniejszej pracy jest zbadanie i pogłębienie informacji dotyczącychprzygotowania do przeprowadzenia przesłuchania, metod prowadzenia przesłuchań,przesłuchania zarówno świadka jak i podejrzanego oraz zbadanie uniwersalności stosowaniametody wywiadu kognitywnego w prowadzeniu przesłuchania świadka. Z tego powodu autor postawił tezę która brzmi: Metoda wywiadu kognitywnego inaczej zwana przesłuchaniem poznawczym,jest uniwersalną metodą prowadzenia przesłuchania świadka. Aby udowodnić tezę autor posiłkował się literaturą, badaniami w niej zawartymi oraz badaniami przeprowadzonymi w trakcie trwania toku studiów. Praca składa się z wstępu 3 rozdziałów oraz zakończenia. W pierwszym rozdziale autor opisuje w głównej mierze proces przygotowań do przeprowadzenia przesłuchania. W drugim rozdziale autor skupia się na szczególnych przypadkach przesłuchań którymi są przesłuchanie świadka oraz przesłuchanie podejrzanego. Trzeci rozdział powstał w celu udowodnienia postawionej tezy i skupia się na metodzie wywiadu kognitywnego oraz analizie badań. pl
dc.abstract.en This bachelor's thesis deals with the subject of conducting interrogation in Poland. However, the author focuses not only on the interrogation itself, but also on its preparation, the methods that are used to successfully complete the interrogation, and the legal aspects of investigating both the witness and the suspect. The aim of this bachelor's thesis is to study and educate yourself on the preparation for carrying outinterrogations, methods of conducting interrogations, interrogating both the witness and the suspect, and examining the universality of the use of the cognitive interview in conducting the interrogation of a witness. For this reason, the author has proposed the thesis: Cognitive interview is a universal method of conducting the interrogation of a witness. In order to prove the thesis, the author made use of literature, research included in there, and research made during the course of his studies. The bachelor's thesis consist of an introduction, 3 chapters and an ending. In the first chapter, the author describes mainly the preparation process for the interview. In the second chapter, the author focuses on specific cases of interrogation, which are the interrogation of the witness and the interrogation of the suspect. The third chapter was created to prove the thesis and focuses on the cognitive interview method and research analysis. pl
dc.subject.pl Przesłuchanie; ślad pamięciowy; wywiad kognitywny; podejrzany; świadek; przygotowanie; metody przesłuchań; badanie. pl
dc.subject.en Interrogation; memory trace; cognitive interview; suspect; witness; preparation; methods of interrogation; research. pl
dc.contributor.reviewer Woźnica, Rafał [SAP13004559] pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Rafał [SAP11018353] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142874-245348 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)