Jagiellonian University Repository

Charakterystyka wielokanałowego źródła prądowego

pcg.skipToMenu

Charakterystyka wielokanałowego źródła prądowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Pustelny, Szymon [SAP11019465] pl
dc.contributor.author Prościński, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:42:20Z
dc.date.available 2020-10-20T19:42:20Z
dc.date.submitted 2020-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249363
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka wielokanałowego źródła prądowego pl
dc.title.alternative Characteristics of multichannel current source pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Jednym z najważniejszych elementów elektronicznych wykorzystywanych w układach doświadczalnych są źródła prądowe. To od nich zależy to, jaki prąd dostarczonybędzie reszcie układu, dlatego ważne jest, aby prąd ten generowany był z jak największą precyzją. Układy ze źródłami prądowymi stosowane są w wielu różnych działachfizyki, takich jak np. fizyka optyczna, nanotechnologia czy fizyka ciała stałego, ale teżdziedzinach wykraczających poza fizykę, jak np. elektrochemia czy biofizyka.W przypadku Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego układytakie stosuje się do wytwarzania precyzyjnych pól magnetycznych, które z kolei wykorzystywane są do kontrolowania oddziaływania światła z materią, ale także testowanianowych technik pomiaru pola magnetycznego. Aby eksperymenty te mogły odbywaćsię poprawnie ważne jest więc zapewnienie, że używane źródła posiadają odpowiedniodużą precyzję. O precyzji danego źródła przekonać się można badając konkretne jegowłaściwości, do których należą szum, dryf wolnoczasowy oraz dokładność, przez którąrozumiana jest równość między żądaną wartością generowanego prądu, a wartościąjaka faktycznie jest generowana.Tematem niniejszej pracy jest właśnie opracowanie metody badania dokładnościźródeł prądowych i zademonstrowanie ich działania w na przykładzie wielokanałowegoźródła prądowego firmy DM Technologies. pl
dc.abstract.en One of the most important electronic components used in experimental systems isa current source. They generate current which is used in many experiments, thus itis important for them to generate current with precision as high as possible. Systemswith current sources are used in many different branches of physics, for example opticalphysics, nanotechnology and solid-state physics, but also in interdisciplinary fields, forexample electrochemistry and biophysics.In case of Department of Photonics of the Institute of Physics of the JagiellonianUniversity current sources are used to generate magnetic fields, which are then employed for controlling light-matter interactions, but also in testing new techniques ofmeasuring magnetic fields. To develovep such schemes it is important to ensure if thecurrent sources have enough precision and low enough noise. Determining performance of a given current source is possible by examination of its specific characteristics:long-term noise, drift, and accuracy, interpreted as equality between value of currentset on source and actually generated current.The topic of this thesis is a development of a method of measuring current sourcesaccuracy and demonstration of their application in studies of performance of a multichannel current source produced by DM Technologies. pl
dc.subject.pl źródło prądowe, natężenie prądu, prąd elektryczny, szum, dryf, elektronika, element elektroniczny, obwód elektryczny, źródło wielokanałowe pl
dc.subject.en current source, elecric current, noise, drift, electronic component, electrical network, electronics, multichannel source pl
dc.contributor.reviewer Pustelny, Szymon [SAP11019465] pl
dc.contributor.reviewer Dzierżęga, Krzysztof [SAP11013197] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142848-244078 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka doświadczalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)