Jagiellonian University Repository

Polityka ekologiczna kluczowych państw Bliskiego Wschodu

pcg.skipToMenu

Polityka ekologiczna kluczowych państw Bliskiego Wschodu

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyduch, Joanna pl
dc.contributor.author Krzemień, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:30:49Z
dc.date.available 2020-10-20T19:30:49Z
dc.date.submitted 2020-09-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249259
dc.language pol pl
dc.title Polityka ekologiczna kluczowych państw Bliskiego Wschodu pl
dc.title.alternative Environmental Policy of the Key Middle East Countries pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska pod tytułem "Polityka ekologiczna kluczowych państw Bliskiego Wschodu" omawia trzy największe wyzwania środowiskowe czterech scharakteryzowanych w pracy krajów. Są nimi Arabia Saudyjska, Turcja, Izrael i Iran. W pierwszym rozdziale znajduje się wyjaśnienie, poparte odpowiednią metodologią, dlaczego te państwa zostały w pracy wyróżnione. Następny rozdział mówi o międzynarodowych rezolucjach w zakresie ochrony środowiska oraz zawężenie tego samego tematu do omawianych czterech państw. Kolejne rozdziały charakteryzują trzy wyzwania środowiskowe, z których pierwszym jest redukcja emisji dwutlenku węglą i dywersyfikacja gospodarek polegająca na zmniejszeniu znaczenia spalania paliw kopalnych w profilach energetycznych, drugim - zanieczyszczenie środowisk plastikiem, a trzecim - antropogeniczne zanieczyszczenia wód na obszarze tych państw. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy ekologia gra dużą rolę w poszczególnych krajach oraz w jakim stopniu realizowana jest w nich polityka ekologiczna. pl
dc.abstract.en Master thesis entitled "Environmental Policy of the Key Middle East Countries" discusses three main environmental challenges of the four key Middle East countries. The explanation of the choice of those four states is the subject of the first chapter. The selection is supported by proper methodology. The four characterised countries are Saudi Arabia, Turkey, Israel and Iran. The second chapter concerns international resolutions to improve the condition of the environment worldwide and subsequently depicts the relevant situation in four selected Middle East countries. Following parts examine three challenges, one by one in each particular country. Those are: first, reduction of the carbon dioxide emission connected with the attempts toward diversification of the economy by diminishing the significance of fossil fuels; second, plastic pollution of the environment and last, anthropogenic water pollution in the territories of those states. The purpose of the dissertation is to investigate how vital the ecology in the selected countries is and to what extent is the environmental policy implemented. pl
dc.subject.pl Bliski Wschód, Arabia Saudyjska, Turcja, Izrael, Iran, polityka ekologiczna, ekologia, środowisko, wyzwania środowiskowe, globalne ocieplenie, zmiana klimatu, emisja dwutlenku węgla, paliwa kopalne, plastik, zanieczyszczenie wód, kluczowe państwa, Porozumienie Paryskie, zrównoważony rozwój pl
dc.subject.en Middle East, Saudi Arabia, Turkey, Israel, Iran, environmental policy, ecology, environment, environmental challenges, global warming, climate change, carbon dioxide emission, fossil fuels, plastic, water pollution, key countries, Paris Agreement, sustainable development pl
dc.contributor.reviewer Dyduch, Joanna pl
dc.contributor.reviewer Skorek, Artur pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-142049-208706 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)