Jagiellonian University Repository

Polityka migracyjna Francji w kontekście integracji osób pochodzenia algierskiego w latach 2000-2020

pcg.skipToMenu

Polityka migracyjna Francji w kontekście integracji osób pochodzenia algierskiego w latach 2000-2020

Show full item record

dc.contributor.advisor Król-Mazur, Renata [SAP11018817] pl
dc.contributor.author Ruchlewicz, Stefan pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:27:58Z
dc.date.available 2020-10-20T19:27:58Z
dc.date.submitted 2020-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249226
dc.language pol pl
dc.title Polityka migracyjna Francji w kontekście integracji osób pochodzenia algierskiego w latach 2000-2020 pl
dc.title.alternative France's migration policy in the context of the integration of the immigrants with Algerian origin in 2000-2020 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy jest przybliżenie obserwatorowi polskiemu złożoności relacji na poziomie państwowym między Francją a jedną z jej byłych kolonii. Lecz także oddanie choć w pewnym stopniu niebagatelnej kompleksowości tematyki integracji mniejszości narodowych. Ponadto, praca stawia sobie za cel opis oraz weryfikację na podstawie danych i relacji zgromadzonych w toku badań rzeczywistego kształtu relacji między społeczeństwem francuskim a algierskim. Okres lat 2000-2020 został wybrany jako moment istotnych przemian oraz wydarzeń, kształtujących politykę francuską względem mniejszości. Praca podzielona jest na trzy rozdziały, których celem jest przybliżenie powyższej tematyki z różnych perspektyw.Rozdział pierwszy stanowi teoretyczne przybliżenie naukowych perspektyw postrzegania pojęcia integracji oraz podstawowe problemy z jakimi wiąże się proces integracji muzułmanów w Europie. Zarówno wykorzystując dorobek naukowców polskich, jak i zagranicznych jest on wprowadzeniem do zagadnienia szeroko pojętej integracji oraz stanowi zobrazowanie różnorodności spojrzeń prezentowanych względem tej dziedziny na płaszczyźnie naukowej.W rozdziale drugim przedstawiony został rys historyczny francuskiej polityki w stosunku do imigrantów wraz z najważniejszymi wydarzeniami kształtującymi obecne relacje między narodem francuskim a algierskim. Za nieodzowne uznano przybliżenie okresu obejmującego wiek XX, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń oraz okoliczności towarzyszących wojnie o niepodległość Algierii. Ostatni rozdział koncentruje się na dziejach najnowszych, z wykorzystaniem badań przeprowadzonych w formie elektronicznej na grupie trzystu trzydziestu Algierczyków mieszkających we Francji. Celem trzeciej części pracy jest przedstawienie różnic w podejściu do kwestii polityki imigracyjnej w wydaniu kolejnych francuskich prezydentów, a także weryfikacja empiryczna hipotez badawczych, które dotyczą różnych sfer życia społeczności algierskiej zamieszkującej Francję. Główną hipotezę badawczą stanowi stwierdzenie, iż główną przeszkodą w integracji Algierczyków imigrujących do Francji są uprzedzenia społeczne.Tematykę pracy można określić jako stosunkowo poruszaną na gruncie badań polskich, choć z większym naciskiem na kwestie integracji muzułmanów w Europie jako ogółu grupy religijnej, bądź też w ujęciu polityki wobec imigrantów prowadzonej przez państwo francuskie. Z naturalnych względów, kwestie relacji francusko-algierskich znajdują większe zainteresowanie w krajach, których dotyczy opisywana problematyka. pl
dc.abstract.en The main aim of this work is to familiarize the Polish observer with the complexity of the relations at the state level between France and one of its former colonies. But also introduce the complexity of the subject of integration of national minorities, at least to some extent. Moreover, the work aims to describe and verify the actual shape of the relationship between French and Algerian community on the basis of data and reports collected in the course of research. The period of 2000-2020 was chosen as the moment of significant changes and events shaping French policy towards minorities.The work is divided into three chapters, the aim of which is to bring the above subject matter closer from different perspectives.The first chapter provides a theoretical introduction to the scientific perspectives of perceiving the concept of integration and the basic problems associated with the process of integrating Muslims in Europe. Using the achievements of Polish and foreign scientists, it is an introduction to the issue of broadly understood integration and illustrates the diversity of views presented in relation to this field on the scientific level.The second chapter presents a historical outline of French policy towards immigrants, along with the most important events shaping the current relations between the French and Algerian nations. It was considered indispensable to approximate the period covering the 20th century, with particular emphasis on the events and circumstances surrounding the war for independence of Algeria.The last chapter focuses on recent history, using research carried out in electronic form on a group of three hundred and thirty Algerians living in France. The aim of the third part of the work is to present the differences in the approach to the issue of immigration policy of French presidents, as well as empirical verification of research hypotheses that concern various spheres of life of the Algerian community living in France. The main research hypothesis is that social prejudices are the main obstacle to the integration of Algerians immigrants to France.The subject of the work can be described as relatively discussed in the field of Polish research, although with greater emphasis on the integration of Muslims in Europe as a general religious group, or in terms of the policy towards immigrants conducted by the French state. In effect, the issues of Franco-Algerian relations are covered in bigger scale in the countries concerned by the discussed issues. pl
dc.subject.pl Algierczycy Francja polityka migracyjna imigranci wojna w Algierii niepodległość integracja Francuzi De Gaulle Sarkozy relacje francusko-algierskie pl
dc.subject.en Algerians France migration policy immigrants war in Algeria independence integration French De Gaulle Sarkozy Franco-Algerian relations pl
dc.contributor.reviewer Król-Mazur, Renata [SAP11018817] pl
dc.contributor.reviewer Głogowski, Aleksander [SAP11018554] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141893-227233 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)