Jagiellonian University Repository

Całkowite utlenienie lotnych związków organicznych na katalizatorach haloizytowych modyfikowanych tlenkami miedzi i kobaltu

pcg.skipToMenu

Całkowite utlenienie lotnych związków organicznych na katalizatorach haloizytowych modyfikowanych tlenkami miedzi i kobaltu

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuśtrowski, Piotr [SAP11017146] pl
dc.contributor.author Kasza, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:16:28Z
dc.date.available 2020-10-20T19:16:28Z
dc.date.submitted 2020-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249108
dc.language pol pl
dc.title Całkowite utlenienie lotnych związków organicznych na katalizatorach haloizytowych modyfikowanych tlenkami miedzi i kobaltu pl
dc.title.alternative Total oxidation of volatile organic compounds over halloysite-based catalysts modified with copper and cobalt oxides pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Lotne związki organiczne (LZO) to obszerna grupa substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia. Jedną z najbardziej skutecznych oraz racjonalnych ekonomicznie metod ich usuwania jest katalityczne dopalanie z użyciem materiałów zawierających tlenki metali przejściowych. W prezentowanej pracy przygotowano serię katalizatorów o różnej zawartości miedzi i kobaltu, które zdeponowano metodą impregnacji na mokro na powierzchni nośnika – naturalnego haloizytu. Do zbadania właściwości zsyntetyzowanych preparatów wykorzystano fluorescencję rentgenowską (XRF), proszkową dyfrakcję rentgenowską (XRD), niskotemperaturową adsorpcję azotu, spektroskopię UV-Vis-DR i temperaturowo-programowaną redukcję (H2-TPR). Właściwości katalityczne materiałów określono w reakcji całkowitego utleniania toluenu. Aktywność katalityczna próbek zmniejszała się w następującym porządku: HAL_Cu5_Co5 > HAL_Cu0_Co10 > HAL_Cu2_Co8 > HAL_Cu6_Co4 > HAL_Cu10_Co0 > HAL_Cu8_Co2 > HAL_Cu4_Co6. Otrzymane wyniki wskazują na bezpośrednią korelację pomiędzy efektywnością działania a redukowalnością fazy aktywnej. Największa konwersja w badanej reakcji jest związana z efektem synergicznym między spinelem CuCo2O4 i tlenkiem CuO, który wpływa pozytywnie na szybkość transferu elektronów w badanych tlenkach. pl
dc.abstract.en Volatile organic compounds (VOCs) are a large group of substances harmful to the environment and human health. One of the most effective and economically rational methods of their removal is catalytic combustion in the presence of materials containing transition metal oxides. In the presented work, a series of catalysts with different contents of copper and cobalt were prepared by deposition of the active phase on the surface of natural halloysite using wet impregnation. X-ray fluorescence (XRF), powder X-ray diffraction (XRD), low-temperature nitrogen adsorption, UV-Vis-DR spectroscopy and temperature-programmed reduction (H2-TPR) were used to study the properties of the synthesized catalysts. The catalytic properties of the materials were determined in the total oxidation of toluene. The catalytic activity of the samples decreased in the following order: HAL_Cu5_Co5> HAL_Cu0_Co10> HAL_Cu2_Co8> HAL_Cu6_Co4> HAL_Cu10_Co0> HAL_Cu8_Co2> HAL_Cu4_Co6. The obtained results indicate a clear correlation between the catalytic performance and the reducibility of the active phase. The highest conversion in the tested reaction is related to the synergistic effect between CuCo2O4 spinel and CuO oxide, which has a positive effect on the electron transfer rate in the studied oxides. pl
dc.subject.pl lotne związki organiczne, całkowite utlenianie toluenu, tlenki metali przejściowych, minerały naturalne pl
dc.subject.en volatile organic compounds, total oxidation of toluene, transition metal oxides, natural minerals pl
dc.contributor.reviewer Kuśtrowski, Piotr [SAP11017146] pl
dc.contributor.reviewer Natkański, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141092-225275 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)