Jagiellonian University Repository

Evaluating the effectiveness of lean management methods and tools in the manufacturing company Carlsberg Group

pcg.skipToMenu

Evaluating the effectiveness of lean management methods and tools in the manufacturing company Carlsberg Group

Show full item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta pl
dc.contributor.author Kilijańska, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:15:43Z
dc.date.available 2020-10-20T19:15:43Z
dc.date.submitted 2020-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249100
dc.language eng pl
dc.title Evaluating the effectiveness of lean management methods and tools in the manufacturing company Carlsberg Group pl
dc.title.alternative Ocena efektywności metod i narzędzi koncepcji Lean Management w firmie produkcyjnej Carlsberg Group pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem tej pracy jest przedstawienie istoty szczupłego zarządzania, oraz ocena skuteczności metod i narzędzi wykorzystywanych w koncepcji lean management na podstawie firmy produkcyjnej Carlsberg Group. Istnieje wiele zmiennych, które decydują o tym, czy biznes odniesie porażkę, czy wygra. Niektóre praktyki biznesowe, jeśli zostaną gruntownie nauczone, wdrożone i sumiennie stosowane, mogą poprawić wyniki firmy w wielu obszarach. Jedną z takich praktyk biznesowych jest szczupłe zarządzanie, dlatego badanie analizuje efektywność wprowadzonej metody na procesy produkcyjne. Lean management oznacza, że ​​szczupłe praktyki, metody i narzędzia powinny być stosowane w firmie w celu poprawy: produktywności, zdolności produkcyjnych, jakości produktów, oraz zmniejszenia: straconego czasu, zużytych surowców, liczby defektów. Jako główne metody badawcze zastosowano studium przypadku oraz analizę danych wtórnych. Niniejsza praca dotyczy pięciu pytań badawczych:1.Jakie było uzasadnienie wprowadzenia szczupłego zarządzania w Grupie Carlsberg?2. Jakie były cele wprowadzenia Lean Management w Grupie Carlsberg?3. Jakie metody i narzędzia szczupłego zarządzania zostały przyjęte w Grupie Carlsberg?4. Czy metody i narzędzia Lean Management były skuteczne w realizacji celów określonych 
w pytaniu 3?5. Jakie są zalecenia dotyczące usprawnienia wdrażania szczupłego zarządzania w Grupie Carlsberg?Badanie wykazało, że lista narzędzi i metod praktyki lean management jest bardzo szeroka, oraz może być dostosowana do dowolnej organizacji produkcyjnej lub jednostki biznesowej. Studium przypadku Carlsberga sygnalizuje również, że istnieją pewne konsekwencje dla prognozowania w firmie. Prognozowanie rynku jest procesem, który powinien również pomóc w wielu działaniach produkcyjnych. pl
dc.abstract.en The main goal of this thesis is to present the essence of lean management and to evaluate the effectiveness of the methods and tools used in the lean management concept based on the Carlsberg Group production company. There are many variables that determine whether a business will fail or win. Certain business practices if thoroughly taught, implemented and used diligently, can improve company’s performance in many areas. One of such business practices is lean management, therefore the research analyses the effectiveness of the introduced method on production processes. Lean management means that lean practices, methods and tools should be used in the company to improve: productivity, production capacity, product quality, and to reduce: wasted time, raw materials used, the number of defects. The case study and secondary data analysis were used as the main research methods. This work deals with five research questions:1. What was a rationale for introducing lean management at Carlsberg Group?2. What were the objectives of introducing lean management at Carlsberg Group?3. What methods and tools of lean management were adopted at Carlsberg Group?4. Were the lean management methods and tools effective in meeting the objectives stated in question 3?5. What are recommendations for improvement of the lean management implementation at Carlsberg Group?Study finds that the list of lean management practice tools, methods is very vast and could be adjusted to any manufacturing organization/business unit and it can be implemented in various departments of a company. The case study of Carlsberg, also signals that there are some implications for forecasting within the company. Market and lean forecasting is a process that should also help with many production activities. pl
dc.subject.pl szczupłe zarządzanie - Grupa Carlsberg pl
dc.subject.en lean management - Carlsberg Group pl
dc.contributor.reviewer Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Marta pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-141017-258293 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy Business and Finance Management pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)