Jagiellonian University Repository

Udział osób starszych w badaniach klinicznych – prezentacja założeń projektu PREDICT

pcg.skipToMenu

Udział osób starszych w badaniach klinicznych – prezentacja założeń projektu PREDICT

Show full item record

dc.contributor.author Szczerbińska, Katarzyna [SAP20001704] pl
dc.contributor.author Zalewski, Zbigniew [SAP20000839] pl
dc.contributor.author Gąsowski, Jerzy [SAP20001662] pl
dc.contributor.author Hartman, Jan [SAP20001481] pl
dc.contributor.author Cwynar, Marcin [SAP20002396] pl
dc.contributor.author Szymczakiewicz-Multanowska, Agnieszka pl
dc.contributor.author Edbrooke, David L. pl
dc.contributor.author Mills, Garry H. pl
dc.contributor.author Crome, Peter pl
dc.contributor.author Cherubini, Antonio pl
dc.contributor.author Salvà, Joaquim Oristrell pl
dc.contributor.author Hertogh, Cees M. pl
dc.contributor.author Topinková, Eva pl
dc.contributor.author Lesauskaite, Vita pl
dc.contributor.author Prada, Gabriel I. pl
dc.contributor.author Clarfield, Mark pl
dc.contributor.author Dieppe, Paul pl
dc.contributor.author Beswick, Andrew pl
dc.contributor.author Sinclair-Cohen, Judith pl
dc.date.accessioned 2015-01-07T10:10:20Z
dc.date.available 2015-01-07T10:10:20Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1425-4956 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2490
dc.language pol pl
dc.title Udział osób starszych w badaniach klinicznych – prezentacja założeń projektu PREDICT pl
dc.title.alternative The representation of elderly patients in clinical trials – presentation of assumptions of PREDICT project pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 176-182 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.viamedica.pl/gp/article/view/18870 pl
dc.abstract.pl Wstęp. Liczne doniesienia wskazują na małą i nierówną reprezentację osób starszych w badaniach klinicznych stanowiących podstawę tworzenia zaleceń dotyczących postępowania. Stało się to przesłanką do przeprowadzenia wieloośrodkowego, międzynarodowego programu badawczego „Zwiększanie udziału osób starszych w badaniach klinicznych” (PREDICT), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach VII Projektu Ramowego. Celem projektu było rozpoznanie przyczyn i skali zjawiska oraz stworzenie zaleceń odnośnie do włączania osób w starszym wieku do badań. Materiał i metody. W projekcie uczestniczyło 11 instytucji z 9 krajów: Czech, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Litwy, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Zastosowano systematyczny przegląd literatury w celu zbadania zagadnienia udziału osób starszych w badaniach klinicznych, czynników sprzyjających ich uczestnictwu i utrudniających to uczestnictwo, przyczyn niskiego uczestnictwa oraz sposobów jego zwiększania. Wyniki. Potwierdzono hipotezę małej i nierównej reprezentacji osób starszych w badaniach klinicznych, a wyniki przeglądu stały się podstawą do przeprowadzenia w 9 krajach badań opinii pracowników opieki zdrowotnej oraz opinii pacjentów w starszym wieku na temat udziału osób starszych w badaniach klinicznych. Wnioski. Ostatecznym rezultatem tych badań jest karta zawierająca rekomendacje zmierzające do zapewnienia równoprawnego udziału osób starszych w badaniach klinicznych. pl
dc.abstract.en Background. Several research reports indicate that elderly persons are underrepresented in the clinical trials on which clinical recommendations are based. This gave stimulus to perform the ‘Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical Trials’ (PREDICT) project, financed by the EU within the FP7. The goal of the PREDICT was to establish the reasons and extent to which old people are excluded from trials based on age-related criteria. Material and methods. The project gathered investigators from 11 institutions in 9 countries: Czech Republic, Israel, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Romania, Spain, and the UK. The systematic review of literature has been applied to assess the scope of the problem in terms of participation, predisposing and obstructive factors, reasons of low participation and possible interventions to enhance it. Results. The hypothesis of low and unequal representation of older people in clinical research has been confirmed. The systematic review results became the background for conducting in 9 countries a study of opinion shared by the health care professionals and elderly patients on their participation in clinical research. Conclusions. The analysis of gathered data enabled creation of PREDICT charter which contains recommendations aiming to assure the equal rights to older people to participate in clinical trials. pl
dc.subject.pl badania kliniczne pl
dc.subject.pl osoby starsze pl
dc.subject.pl dyskryminacja pl
dc.subject.pl prawa pacjenta pl
dc.subject.pl karta PREDICT pl
dc.subject.en clinical trials pl
dc.subject.en elderly pl
dc.subject.en discrimination pl
dc.subject.en patients rights pl
dc.subject.en charter PREDICT pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 1734-4581 pl
dc.title.journal Gerontologia Polska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-01-07 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Socjologii Medycyny pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)