Jagiellonian University Repository

Odbiór reklam społecznych dotyczących zjawiska cyberprzemocy

pcg.skipToMenu

Odbiór reklam społecznych dotyczących zjawiska cyberprzemocy

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.author Kokosza, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:11:00Z
dc.date.available 2020-10-20T19:11:00Z
dc.date.submitted 2020-09-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249061
dc.language pol pl
dc.title Odbiór reklam społecznych dotyczących zjawiska cyberprzemocy pl
dc.title.alternative Reception of social advertisements concerning the phenomenon of cyberbullying pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie odbioru reklam społecznych dotyczących cyberprzemocy i zanalizowanie czynników mających na niego wpływ. Opracowanie powstało w oparciu o metody jakościowe – analiza danych zastanych, a także w oparciu o metody ilościowe – sondaż diagnostyczny z użyciem narzędzia kwestionariusza ankiety.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy oraz drugi rozdział stanowi teoretyczne ujęcie tematu. Pierwszy opisuje zjawisko cyberprzemocy odnosząc się do charakterystyki zjawiska i typologii jego przejawów. W drugim rozdziale zanalizowana zostaje tematyka kampanii i reklam społecznych, a także ich charakteru. Trzeci rozdział opiera się na analizie wyników badania empirycznego odnoszącego się do czynników wpływających na odbiór reklam społecznych w temacie cyberprzemocy. Badania wykazały, że cyberprzemoc jest realnym zagrożeniem, którego respondenci są nierzadko świadkami, a także sami go doświadczyli. Analiza tematu ukazuje, że reklamy społeczne dotyczące cyberprzemocy odbierane są z empatią, a także wzbudzają emocje i zwiększają świadomość. Na podstawie odpowiedzi respondentów wnioskować można także, że istnieje potrzeba edukowania i szerzenia profilaktyki przeciw cyberprzemocy również przy pomocy reklam społecznych. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to analyze the perception of social advertisements related to cyberbullying and to analyze the factors influencing it. The study was based on qualitative methods - analysis of existing data, and also on the basis of quantitative methods - a diagnostic survey using the questionnaire tool.The work consists of three chapters. The first and the second chapter provide a theoretical approach to the subject. The first describes the phenomenon of cyberbullying with reference to the characteristics of the phenomenon and the typology of its manifestations. In the second chapter, the subject of social campaigns and advertisements, as well as their nature, is analyzed. The third chapter is based on the analysis of the results of an empirical study relating to the factors influencing the perception of social advertising on the subject of cyberbullying. Research has shown that cyberbullying is a real threat that respondents often witness and have experienced themselves. The analysis of the topic shows that social advertisements about cyberbullying are perceived empathetically, and also arouse emotions and awareness. On the basis of the respondents' answers, it can also be concluded that there is a need to educate and spread prevention against cyberbullying also with the use of social advertising. pl
dc.subject.pl cyberprzemoc - reklama społeczna - kampania społeczna - problem społeczny - odbiór reklam pl
dc.subject.en cyberbulling - social advertisement - social campaign - social issue - receipt advertisings pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.reviewer Lenart-Gansiniec, Regina pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140570-248317 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)