Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie i rozwój marketingu internetowego w branży samochodowej

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie i rozwój marketingu internetowego w branży samochodowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.author Żytkowicz, Maja pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:08:01Z
dc.date.available 2020-10-20T19:08:01Z
dc.date.submitted 2020-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249034
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie i rozwój marketingu internetowego w branży samochodowej pl
dc.title.alternative The use and development of internet marketing in the automotive industry pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu analizę, czy zastosowanie e-marketingu w branży samochodowej jest przydatnym wsparciem dla tradycyjnych działań marketingowych. Przybliża ona tematykę związaną z rolą pełnioną przez marketing w przedsiębiorstwach zarówno w jego formie tradycyjnej, jak również z wykorzystaniem oferowanych przez Internet narzędzi. Praca ukazuje wpływ e-marketingu na budowanie wizerunku firmy i uświadamia jak istotną rolę dla firmy może pełnić współtworzenie wartości z klientem. Oprócz treści pochodzących z wielu, starannie wyselekcjonowanych i poddanych analizie źródeł, praca wzbogacona została o konkretne przykłady kreatywnych działań promocyjnych w Internecie. Ostatni rozdział -studium przypadku- poświęcony został analizie działalności jednego z polskich dealerów samochodowych. Przeprowadzone badanie, zakończone wnioskami, potwierdza duże znaczenie wykorzystania narzędzi e-marketingowych, będących uzupełnieniem narzędzi tradycyjnych, w konstruowaniu strategii marketingowej firmy. pl
dc.abstract.en This paper aims to analyze whether the use of e-marketing in the automotive industry is a useful support for traditional marketing activities. It introduces topics related to the role played by marketing in enterprises, both in its traditional form, as well as with the use of tools offered by the Internet. The work shows the influence of e-marketing on building the company's image and highlights how important a role for the company can be played by co-creating value with the client. In addition to the content from many, carefully selected and analyzed sources, the work has been enriched with specific examples of creative promotional activities on the Internet. The last chapter - a case study - was devoted to the analysis of the activities of one of the Polish car dealers. The conducted research, completed with conclusions, confirms the great importance of using e-marketing tools, which complement traditional tools, in constructing the company's marketing strategy. pl
dc.subject.pl branża samochodowa, digitalizacja, komunikacja marketingowa, marketing internetowy, promocja pl
dc.subject.en automotive industry, digitization, marketing communication, internet marketing, promotion pl
dc.contributor.reviewer Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Jacek [SAP11020304] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-140221-210853 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy media społecznościowe w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)