Jagiellonian University Repository

Wypalenie zawodowe pracowników sektora bankowego na przykładzie call center.

pcg.skipToMenu

Wypalenie zawodowe pracowników sektora bankowego na przykładzie call center.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Charzewska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T19:06:08Z
dc.date.available 2020-10-20T19:06:08Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249016
dc.language pol pl
dc.title Wypalenie zawodowe pracowników sektora bankowego na przykładzie call center. pl
dc.title.alternative Occupational burnout of banking sector employees by the example of call center. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca jest omówieniem i wyjaśnieniem problemu wypalenia zawodowego w pracy zawodowej. Literatura wykorzystana podczas pisania pokazuje, że stres zawodowy, który jest główną przyczyną rozwinięcia syndromu wypalenia zawodowego jest ważny z perspektywy zarządzania w organizacji. Odpowiednie strategie zarządzania czynnikiem ludzkim są kluczowe do redukcji i przeciwdziałania sytuacjom stresowym. W pracy zostały szczegółowo opisane również źródła stresu zawodowego powodujące wypalenie zawodowe. Problem opisany został na przykładzie sektora bankowego, konkretnie branży call center, która zajmuje się obsługą klienta. Praca ta, jako schematyczna i powtarzalna, ze względu na nieustanny kontakt z drugim człowiekiem i jego sprawami, stwarza warunki do rozwijania się sytuacji stresowych i może powodować zniechęcenie do wykonywania tego typu obowiązków oraz w konsekwencji powodować rozwój syndromu wypalenia zawodowego. W części badawczej dokonałam próby sprawdzenia tej teorii badając konkretne osoby pracujące w call center. pl
dc.abstract.en The following work is a discussion and explanation of the problem of burnout at work. The literature used in writing shows that work stress, which is the main cause of the burnout syndrome, is important from the perspective of management in an organization. Appropriate human factor management strategies are key to reducing and preventing stressful situations. The work also describes in detail the sources of occupational stress causing burnout. The problem was described by the example of the banking sector, specifically the call center industry, which deals with customer service. This work, as schematic and repetitive, due to the constant contact with other people and their affairs, creates conditions for the development of stressful situations and may cause discouragement to perform this type of duties and, consequently, cause the development of the burnout syndrome. In the research part, I tried to test this theory by examining specific people working in a call center. pl
dc.subject.pl call center - sektor bankowy - wypalenie zawodowe - zarządzanie kapitałem ludzkim - zarządzanie stresem w pracy pl
dc.subject.en banking sector - burnout - call center - human capital management - stress management at work pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139883-142911 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)