Jagiellonian University Repository

Dziennikarstwo podróżnicze…

pcg.skipToMenu

Dziennikarstwo podróżnicze…

Show full item record

dc.contributor.advisor Sasińska-Klas, Teresa [SAP11006689] pl
dc.contributor.author Karimova, Tamara pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:59:58Z
dc.date.available 2020-10-20T18:59:58Z
dc.date.submitted 2020-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248959
dc.language pol pl
dc.title Dziennikarstwo podróżnicze… pl
dc.title.alternative Travel journalism as an information carrier pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Współcześnie dziennikarstwo podróżnicze rozwija się bardzo dynamicznie. Pomaga człowiekowi zrealizować swoje zapotrzebowanie w zakresie poznania świata, sprzyja międzykulturowemu współdziałaniu, angażuje aktywność jednostek i grup społecznych. Ten kierunek nasilającej się aktywności ludzkiej ściśle związany jest z turystyką. Współczesny człowiek na ogół dużo podróżuje, znacznie więcej niż poprzednie pokolenia obywateli i zazwyczaj, nim zdecyduje się pojechać do tego czy innego kraju, chce zdobyć o nim pewne minimum informacji. Aktualnie dziennikarstwo podróżnicze nie zostało jeszcze do końca rozpoznane i przebadane, zwłaszcza jego funkcjonowanie i możliwości w tym zakresie. Poniższa analiza ukierunkowana jest na to, żeby ukazać pożyteczność publikowania tekstów dziennikarskich przydatnych dla czytelnika, zrozumieć, które funkcje dla konkretnego obiektu wypełnia dziennikarstwo podróżnicze, czy wiedza zdobyta na podstawie podróży jest odpowiednio i przystępnie przekazana w tekście i czy będzie wystarczająco i zachęcająco przedstawiona dla odbiorcy otwierającego się na świat i jego problemy.Celem cząstkowym pracy jest ukazanie specyfiki i dynamicznie pogłębiającej się roli i znaczenia dla odbiorcy mediów dziennikarstwa podróżniczego. Odpowiednio do tak założonego celu, należy rozstrzygnąć w toku analizy następujące kwestie:1)wyznaczyć, czym jest dziennikarstwo podróżnicze i jakie jest jego miejsce we współczesnym systemie mediów; 2) rozpatrzyć funkcjonalne właściwości dziennikarstwa podróżniczego;3)przedstawić ogólny, teoretyczny opis specyfiki tekstu podróżniczego i cech wyróżniających go;4) przeanalizować wybrane teksty podróżnicze, które zostały zamieszczone w różnych drukowanych formatach w celu wyodrębnienia cech charakterystycznych dla dziennikarstwa podróżniczego.Jako główny problem badawczy wybrano analizę praktycznej roli dziennikarstwa podróżniczego w procesie komunikowania się obywateli. Przedmiotem badania będzie natomiast specyfika realizacji tego zadania na przykładzie wybranych do analizy tekstów dziennikarskich sytuujących się tematycznie i merytorycznie w zakresie dziennikarstwa podróżniczego.Praca składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów, podsumowania, spisu wykorzystanej literatury i załączników. W pierwszym rozdziale rozpatrzone zostanie pojęcie dziennikarstwa podróżniczego, jego funkcjonalnej działalności, specyfiki tekstów z zakresu dziennikarstwa podróżniczego i cech je wyróżniających. W drugim rozdziale będzie przedstawiona metodologia badań własnych, a zwłaszcza cel badań podjętych przez autorkę pracy, pytania badawcze oraz hipotezy dotyczące propozycji empirycznego rozpoznania dziennikarstwa podróżniczego. III rozdział poświęcony jest analizie pojęcia promocja, a także przedstawieniu specyfiki mediów tradycyjnych na przykładzie gazet Lonely Planet oraz National Geographicw kategorii dziennikarstwa podróżniczego. W ostatnim IV rozdziale pracy zostaną opisane nowe nowe media takie, jak Instagram i Facebook, które są wykorzystywane jako platforma przez blogerów podróżniczych - bohaterów wywiadów, które się znajdują w aneksie pracy. Ponadto, w rozdziale tym dokładnie będzie opisana kariera oraz biografia blogerów-podróżników, którzy udzielili wywiadów do przygotowywanej przez autorkę pracy: Jakuba Zukermana i Ani. Pracę zamyka podsumowanie. pl
dc.abstract.en Nowadays, travel journalism is not yet fully defined and researched, especially its functionality and possibilities. This analysis is concentrated on showing practicality and the need of publishing journalistic texts useful for readers, to understand which functions for concrete object is having travel journalism. It is also important to know if knowledge that we get based on travelling can be well enough presented in the text but is it also can be useful for a future traveler opening himself to the world and its problems.Partially the goal of this thesis is to perform specifications and dynamics of travel journalism. For doing that we need to concentrate and research next issues:1)to define what is travel journalism and to find its place in the world of modern media;2)to look at functional characteristics of travel media;3)to present general, theoretical specification of so called travel text and to study its characteristics; 4)to analyse chosen travel texts, that were published in different printed forms in order to define specifics of travel journalism.As a main research target by the author of the thesis was chosen to analyse the practical influence of journalism in the process of communication between citizens. The object of research will be specifics of its realization on example chosen for analyse of journalistic texts that are placed systematically and meritorically in the area of travel journalism.This research is made of introduction, four parts, summary, bibliography and attached specific materials. In the first part the reader will look at the definition of travel journalism, its functionality, journalistic media texts and characteristics. In the second part will be presented methodology of personal research , especially its goal and hypothesis of travel journalism. The third part is dedicated to describing such terms as promotion, also it will perform traditional media on example of Lonely Planet and National Geographic. In the last part of this thesis there will be described such terms as new media on example of Instagram and Facebook, which are massively used as a platform for interviews, which can be found in the annex of the thesis, along with the biography of Jakub Zukerman and Ania. pl
dc.subject.pl Dziennikarstwo podróżnicze, blog,facebook,Istagram,mass media pl
dc.subject.en Tarvel journalism,blog,facebook,instagram,mass media pl
dc.contributor.reviewer Sasińska-Klas, Teresa [SAP11006689] pl
dc.contributor.reviewer Całek, Agnieszka pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139181-191070 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)