Jagiellonian University Repository

Okołodobowy wzór aktywności lokomotorycznej Drosophila melanogaster po wyłączeniu molekularnego mechanizmu zegara biologicznego w komórkach gleju owijającego

pcg.skipToMenu

Okołodobowy wzór aktywności lokomotorycznej Drosophila melanogaster po wyłączeniu molekularnego mechanizmu zegara biologicznego w komórkach gleju owijającego

Show full item record

dc.contributor.advisor Górska-Andrzejak, Jolanta [SAP11017627] pl
dc.contributor.author Kulig, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:55:37Z
dc.date.available 2020-10-20T18:55:37Z
dc.date.submitted 2020-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248898
dc.language pol pl
dc.title Okołodobowy wzór aktywności lokomotorycznej Drosophila melanogaster po wyłączeniu molekularnego mechanizmu zegara biologicznego w komórkach gleju owijającego pl
dc.title.alternative Circadian pattern of the locomotor activity of Drosophila melanogaster after switching off the molecular mechanism of the biological clock in wrapping glial cells pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy było poznanie okołodobowego wzoru aktywności lokomotorycznejmuszki owocowej - Drosophila melanogaster, po wyłączeniu molekularnego mechanizmuzegara biologicznego w komórkach gleju owijającego (ang. wrapping glia). Komórki te zewzględu na ekspresję genów zegarowych uznawane są za zegary peryferyczne.Eksperyment wykonano z wykorzystaniem dzikiego szczepu Canton S oraz szczepówtransgenicznych NP6520 i w;UASΔCyc24, które ze sobą krzyżowano w tzw. systemieGAL4/UAS. Umożliwiło to uzyskanie muszek eksperymentalnych z wyłączonymmolekularnym mechanizmem zegarowym w gleju owijającym. W pracy badano okołodobowywzór i poziom aktywności lokomotorycznej muszek grup eksperymentalnych i kontrolnych.Jak wykazały uzyskane wyniki, komórki gleju owijającego pełnią istotną rolę wmodulowaniu okołodobowej rytmiki aktywności lokomotorycznej D. melanogaster,wpływając zarówno na wzór jak i poziom aktywności. Zegary te wydają się mieć największywpływ na poranną aktywność muszki owocowej, a także na antycypację zmiany z fazy jasnej(L - light) na fazę ciemną (D - dark), w zmiennych warunkach dnia i nocy - LD. pl
dc.abstract.en The aim of the research was to learn the circadian pattern of locomotor activity of the fruit fly- Drosophila melanogaster, after turning off the molecular mechanism of biological clock inwrapping glial cells. These cells are considered peripheral clocks due to the expression ofclock genes.The experiment was performed using the wild type Canton S strain and two transgenic strains,NP6520 and w;UASΔCyc24, which were crossed with each other in GAL4/UAS system. Thisallowed to obtain experimental flies with disabled mechanism of the molecular clock in thewrapping glia. We studied the pattern and the level of the locomotor activity of experimentaland control flies.The results showed, that wrapping glial cells play an important role in modulating thecircadian rhythm of D. melanogaster locomotor activity, influencing both the pattern and thelevel of flies activity. These glial clocks seem to have the greatest influence on the morningactivity of flies, as well as on their anticipation of environmental day (L - light) to night(D - dark) transition in LD conditions. pl
dc.subject.pl Drosophila melanogaster, Zegar biologiczny, Rytmika okołodobowa,Okołodobowy wzór aktywności lokomotorycznej, Glej owijający, Zegary peryferyczne pl
dc.subject.en Drosophila melanogaster, Biological clock, Circadian rhythymicity, Circadianpattern of locomotor activity, Wrapping glia, Pheripheral clocks pl
dc.contributor.reviewer Górska-Andrzejak, Jolanta [SAP11017627] pl
dc.contributor.reviewer Błasiak, Anna [SAP11019675] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-139011-250252 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)