Jagiellonian University Repository

Rozmieszczenie i funkcje komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w jajowodach u kobiet w wieku okołomenopauzalnym.

pcg.skipToMenu

Rozmieszczenie i funkcje komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w jajowodach u kobiet w wieku okołomenopauzalnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gil, Krzysztof [SAP20001017] pl
dc.contributor.author Wójcik, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:53:05Z
dc.date.available 2020-10-20T18:53:05Z
dc.date.submitted 2020-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248865
dc.language pol pl
dc.title Rozmieszczenie i funkcje komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w jajowodach u kobiet w wieku okołomenopauzalnym. pl
dc.title.alternative Functions and distribution of interstitial Cajal-like cells (telocytes) in the fallopian tubes of women in perimenopausal age. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Pomimo gwałtownego rozwoju nauki i medycyny badacze nadal nie znają podłoża wielu procesów zachodzących w obrębie ludzkiego organizmu, a liczne problemy ginekologiczne ciągle stanowią wyzwanie dla medycyny. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat uwagę naukowców przyciąga nowo odkryty typ komórki, który może pełnić kluczową rolę w lepszym zrozumieniu podłoża procesów fizjologicznych, a w następstwie tego chorobotwórczych- telocyt. Komórce tej, obecnej praktycznie we wszystkich narządach człowieka, przypisuje się wiele potencjalnych funkcji biologicznych, takich jak udział w regeneracji tkanki, angiogenezie, utrzymaniu homeostazy, kontroli napięcia mięśniowego, czy regulacji neuroprzekaźnictwa. Mimo licznych badań nie wszystkie z potencjalnych funkcji udało się opisać i wyjaśnić, w związku z czym niezbędne jest dalsze prowadzenie analiz w tym zakresie. Skoncentrowanie się na roli telocytów w żeńskim układzie rozrodczym pozwoli na lepsze zrozumienie zasad jego funkcjonowania, co w przyszłości może się przełożyć na wyższą skuteczność leczenia chorób ginekologicznych.Celem pracy była ocena rozmieszczenia oraz funkcji telocytów w obrębie bańki jajowodów kobiet chorujących na mięśniakowatość macicy. Wykorzystano ocenę immunoekspresji wybranych markerów z użyciem przeciwciał anty c-kit, anty-CD34, anty-PDGFRα, anty-tryptaza, anty-wimentyna, przeciwko receptorom progesteronowym oraz estrogenowym, anty-PGP 9.5. Dodatkowo przeprowadzono klasyczne barwienia histologiczne metodą hematoksylina-eozyna oraz metodą Trichrome-Masson celem uwidocznienia warstwowości narządu, określenia grubości mięśniówki oraz morfometrycznej oceny zawartości odsetkowej tkanki mięśniowej i włókien kolagenowych w wycinkach.Przeprowadzone badania wykazały w warstwie mięśniówki obecność komórek o charakterystycznym kształcie wykazujących koekspresję antygenów CD34 i PDGFRα oraz ekspresję c-kit, potwierdzając obecność telocytów w obrębie narządu. pl
dc.abstract.en Despite the development of science, researchers still don’t know the basis of many processes occurring within the human body and numerous gynecological problems are still a challenge. Over past ten years attention of scientists has been drawn to a newly discovered cell type that could be a breakthrough in better understanding of physiological and pathogenic processes- telocyte. This cell, present in practically all human organs can have many potential biological functions, such as participation in tissue regeneration and angiogenesis, maintenance of homeostasis or muscle tone control. Not all of the functions are well described and explained yet, therefore it is necessary to conduct further analyzes. Focusing on the female reproductive system will allow for a better understanding of its functioning, which may translate into higher effectiveness in treatment of gynecological diseases.The aim of the study was to evaluate the distribution and functions of telocytes in the fallopian tubes coming from women suffering from uterine fibroids. The evaluation of immunoexpression of selected markers was made with the use of anti-c-kit, anti-CD34, anti-PDGFRα, anti-tryptase, anti-vimentin, anti-progesterone receptors, anti-estrogen receptors, anti-PGP antibodies. In addition, classical histological staining was performed, hematoxylin-eosin and Trichrome-Masson, in order to visualize the layering, determine the thickness of the muscle and the morphometric evaluation of content of muscle tissue and collagen fibers.The conducted studies revealed the existence of cells showing co-expression of CD34 and PDGFRα antigens and expression of c-kit with a characteristic shape in the muscular layer, confirming the presence of telocytes in the fallopian tube. pl
dc.subject.pl telocyty, ICLC, komórki śródmiąższowe typu Cajala, jajowód, mięśniak, mięśnie gładkie, skurcz, immunohistochemia, estrogen, progesteron pl
dc.subject.en telocytes, ICLC, cajal interstitial cells, fallopian tube, myoma, smooth muscle, spasm, immunohistochemistry, estrogen, progesterone pl
dc.contributor.reviewer Aleksandrovych, Veronika pl
dc.contributor.reviewer Gil, Krzysztof [SAP20001017] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138904-212824 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)