Jagiellonian University Repository

Wpływ wzorców molekularnych związanych z patogenem (PAMP) względem wzorców molekularnych związanych z uszkodzeniem (DAMP) na produkcję cytokin przez makrofagi.

pcg.skipToMenu

Wpływ wzorców molekularnych związanych z patogenem (PAMP) względem wzorców molekularnych związanych z uszkodzeniem (DAMP) na produkcję cytokin przez makrofagi.

Show full item record

dc.contributor.advisor Józefowski, Szczepan pl
dc.contributor.author Król, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:52:32Z
dc.date.available 2020-10-20T18:52:32Z
dc.date.submitted 2020-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248857
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wzorców molekularnych związanych z patogenem (PAMP) względem wzorców molekularnych związanych z uszkodzeniem (DAMP) na produkcję cytokin przez makrofagi. pl
dc.title.alternative Impact of pathogen associated molecular patterns (PAMP) in relation to damage associated molecular patterns (DAMP) on cytokine production in macrophages. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Układ odpornościowy spełnia w ustroju dwie główne funkcje. Oprócz szeroko znanej roli obronnej przed patogenami, uczestniczy także w utrzymaniu homeostazy tkankowej, w tym nadzoruje wzrost tkanek i naprawę powstałych w nich uszkodzeń. W realizacji obu ról uczestniczą dwa główne typy odpowiedzi immunologicznej, odpowiednio typ I i II. Koniecznym warunkiem indukcji odpowiedniego typu odpowiedzi jest trafna identyfikacja zagrażającego czynnika. Główną role w wykrywaniu zagrożenia odgrywają tzw. komórki wartownicze (ang. sentinel cells), wyposażone w różnorodne typy receptorów, zdolnych do wykrywania wzorców patogennych (PAMP) i wzorców towarzyszących uszkodzeniu (DAMP). Komórki te, obecne w największej ilości w newralgicznych punktach organizmu, stanowiących wrota zakażenia indukują następnie adekwatne do wykrytego zagrożenia typy odpowiedzi immunologicznej poprzez pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie z limfocytami. Ważną grupę komórek wartowniczych, które równolegle mogą funkcjonować jako profesjonalne komórki prezentujące antygeny (APC) stanowią makrofagi. Celem pracy było zbadanie wpływu PAMP, DAMP lub specyficznego rozpoznania przez limfocyty prezentowanych epitopów, działających pojedynczo lub łącznie, na produkcję w makrofagach cytokin oraz na ekspresję białek ko-stymulujących i prezentację antygenu na ich powierzchni, czyli na poziom 3 sygnałów, które muszą być dostarczone przez APC naiwnym limfocytom T aby mogły one ulec aktywacji i różnicowaniu się w różne typy komórek efektorowych, definiujących różne typy odpowiedzi adaptacyjnych. Uzyskane wyniki zgodne są z modelem, w którym typ odpowiedzi immunologicznej generowanej w danych warunkach jest kodeterminowany przez siłę pobudzenia receptorów limfocytów T (sygnał 1) oraz przez wzajemnie antagonistyczne efekty wywierane przez pobudzenie receptorów dla DAMP, które promuje odpowiedzi typu II a hamuje odpowiedzi typu I, i receptorów dla PAMP, które ma odwrotny wpływ na polaryzację indukowanej odpowiedzi immunologicznej. pl
dc.abstract.en The immune system has two main functions in the body. In addition to the well-known defense role against pathogens, it also participates in maintaining tissue homeostasis, including monitoring the growth and repair of tissues. In performing these complementary roles, two main types of immune response, type I and type II, are involved. The necessary condition for inducing an appropriate type of immune response is accurate identification of the threatening factor. The main role in threat detection is played by the so-called sentinel cells, equipped with various types of receptors, capable of detecting both pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) and damage-associated molecular patterns (DAMPs). These cells, present in the greatest number at the critical points of the organism, which serve as gateways to infection, then induce the appropriate types of immune response through direct and indirect interaction with lymphocytes.Macrophages, except of representing an important group of sentinel cells, are also able to function as professional antigen presenting cells (APCs). The aim of the study was to investigate effects of PAMPs, DAMPs and the specific recognition of the presented epitopes by lymphocytes on the production of cytokines in macrophages as well as on the expression of co-stimulating proteins and antigen presentation on their surface, i.e. on the level of 3 signals provided by APCs, which are required for activation for activation of naive T lymphocytes and their differentiation into different types of effector cells, defining different types of adaptive immune responses. The results obtained are consistent with a model in which the type of immune response generated under the given conditions is codetermined by the strength of stimulation of T lymphocyte receptors (signal 1) and by the mutually antagonistic effects exerted by stimulation of DAMP receptors, which promotes type II responses while inhibiting type I responses, and PAMP receptors, which have an inverse effect on the polarization of immune responses. pl
dc.subject.pl PAMP DAMP makrofagi odpowiedź immunologiczna receptory endocytarne pl
dc.subject.en PAMP DAMP macrophages immune response endocytic receptors pl
dc.contributor.reviewer Józefowski, Szczepan pl
dc.contributor.reviewer Bryniarski, Krzysztof [SAP20000613] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-138868-210159 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)