Jagiellonian University Repository

Kryzys Finansowy 2007-2009 i regulacja pokryzysowa w ustawie Doda-Franka.

pcg.skipToMenu

Kryzys Finansowy 2007-2009 i regulacja pokryzysowa w ustawie Doda-Franka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Markiewicz-Zahorski, Karol pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:44:29Z
dc.date.available 2020-10-20T18:44:29Z
dc.date.submitted 2020-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248747
dc.language pol pl
dc.title Kryzys Finansowy 2007-2009 i regulacja pokryzysowa w ustawie Doda-Franka. pl
dc.title.alternative The 2007-2009 financial crisis and post-crisis regulation in the Dodd-Frank Act pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca „Kryzys Finansowy 2007-2009 i regulacja pokryzysowa w ustawie Dodda-Franka” zajmuje się tematyką kryzysu finansowego i ekonomicznego w latach 2007-2009 w Stanach Zjednoczonych. W rozdziale pierwszym przedstawiono i omówiono czynniki które przyczyniły się do powstania kryzysu. Do podstawowych przyczyn omówionych w rozdziale należą: Bańka na rynku kredytowym, Bańka mieszkaniowa, Niestandardowe kredyty hipoteczne i obniżenie wymogów wobec kredytobiorców, Rozproszenie odpowiedzialności kredytowej spowodowane procesem sekurytyzacji oraz Działalność agencji ratingowych. W części drugiej omówiony został i poddany ocenie największy program wsparcia instytucji finansowych, Troubled Asset Relief Program, w skrócie TARP. Program ten nie był jednolitym sposobem podejścia do pomocy zagrożonym instytucjom lecz raczej różnymi zmieniającymi się rozwiązaniami szeregu zmieniających się problemów. Analiza i ocena systemu jako takiego daje możliwość zrozumienia ograniczeń politycznych, z którymi borykają się programy ratunkowe, a także wskazuje na niedociągnięcia w sposobie rozliczania kosztów takich programów przez ekonomistów.Część trzecia poniższego opracowania poświęcona została analizie pokryzysowej reformy wprowadzonej 21 lipca 2010 roku ustawie Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów. Celem tej ustawy było zwiększenie stabilności gospodarczej i zapobieganie stratom wynikającym z przyszłych kryzysów finansowych. W rodziale tym podjęta została próba oceny korzyści i kosztów kluczowych postanowień przeprowadzonej reformy.W pracy wykorzystano literaturę fachową głównie z zakresu finansów, ekonomii i prawa. pl
dc.abstract.en The following paper "Financial Crisis 2007-2009 and Post-Crisis Regulation in the Dodd-Frank Act" deals with the financial and economic crisis 2007-2009 in the United States.The first chapter presents and discusses the main factors that contributed to the crisis. The main causes discussed in the chapter include: The credit market bubble, the housing bubble, Non-standard mortgages and reduced requirements on borrowers, the dispersion of credit responsibility caused by the securitization process and the activities of credit rating agencies.The second section discusses and assesses the largest support program for financial institutions, the Troubled Asset Relief Program. This program was not a uniform approach to assisting distressed institutions, but rather various changing solutions to a number of changing problems. The analysis and evaluation of the system as such provides an opportunity to understand the political constraints faced by rescue programs and points out weaknesses in the way economists calculate the costs of such programs. The third part of the study is devoted to the analysis of the post-crisis reform introduced on July 21, 2010 by The Wall Street Eeform and Consumer Protection Act, named Dodd-Frank Act. The purpose of this legislation was to increase economic stability and prevent losses resulting from future financial crises. This chapter attempts to assess the benefits and costs of key provisions of the implemented reform.The paper was based on professional literature mainly on finance, economics and law. pl
dc.subject.pl Kryzys Finansowy, Ustawa Dodda-Franka, Program TARP pl
dc.subject.en Financial Crisis, Dodd-Frank Act, TARP program pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.reviewer Woroniecki, Paweł [SAP14002456] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-137228-195378 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)