Jagiellonian University Repository

Zarządzanie relacjami z klientem w czasie kryzysu na przykładzie branży fitness

pcg.skipToMenu

Zarządzanie relacjami z klientem w czasie kryzysu na przykładzie branży fitness

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Trzop, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:33:45Z
dc.date.available 2020-10-20T18:33:45Z
dc.date.submitted 2020-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248646
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie relacjami z klientem w czasie kryzysu na przykładzie branży fitness pl
dc.title.alternative Customer relationship management during a crisis in the example of the fitness industry pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza działania polskich klubów fitness w obszarze zarządzania relacjami z klientami w czasie kryzysu związanego z sytuacją epidemiologiczną, jaka miała miejsce w Polsce i na świecie na początku 2020 r. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony został tematyce zarządzania relacjami z klientem w ujęciu definicyjnym, natomiast drugi rozdział porusza problematykę związaną ze zjawiskiem kryzysu w organizacji. Kolejny rozdział to część metodologiczna będąca wprowadzeniem do badania ankietowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono analizę badania ankietowego, którego celem była analiza działania polskich klubów fitness w zakresie zarządzania relacjami z klientem w czasie epidemii koronawirusa. Pracę zakończyły wnioski własne. pl
dc.abstract.en The aim of the paperwork is to analyze the operation of Polish fitness clubs in the area of customer relationship management during the crisis related to the epidemiological situation that occurred in Poland and worldwide at the beginning of 2020. The paperwork consists of four chapters. The first chapter is devoted to the topic of customer relationship management. The second chapter deals with issues related to the phenomenon of crisis in the organization. The next chapter is the methodological part which is an introduction to the survey. The last chapter presents an analysis of a questionnaire survey, the aim of which was to analyse the operation of Polish fitness clubs in terms of customer relationship management during the coronavirus epidemic. The own conclusions finished the paperwork. pl
dc.subject.pl klient- lojalność klienta- marketing relacji- polska branża fitness zarządzanie kryzysowe pl
dc.subject.en crisis management- customer- customer loyalty- polish fitness industryrelationship management pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stańczyk, Izabela [SAP13018033] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-132008-226043 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)