Jagiellonian University Repository

Kreowanie marki sportowej na przykładzie Ekstraklasy S.A.

pcg.skipToMenu

Kreowanie marki sportowej na przykładzie Ekstraklasy S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zawartka, Marek pl
dc.contributor.author Nowak, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:32:25Z
dc.date.available 2020-10-20T18:32:25Z
dc.date.submitted 2020-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248631
dc.language pol pl
dc.title Kreowanie marki sportowej na przykładzie Ekstraklasy S.A. pl
dc.title.alternative Building a sports brand on an example of the Ekstraklasa S.A. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było przedstawienie działań Ekstraklasy S.A. jako marki sportowej oraz ich wpływu na rozwój i wizerunek najwyższego zhierarchizowanego systemu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych w formie internetowej, a także analizie corocznych raportów opublikowanych przez spółkę akcyjną Ekstraklasy oraz firmę audytorską Deloitte. Cała praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia definicje marki, jej wartości, a także sposoby jej wyceny. Omawia również proces kreowania marki sportowej, znaczenie jej roli w dzisiejszym świecie oraz prezentuje przykłady wyceny jej wartości. Kolejny rozdział został poświęcony Ekstraklasie S.A. jako marce sportowej. Ta część pracy przybliża historię powstania spółki, opisuje struktury jej funkcjonowania oraz główne cele i zadania, a także prezentuje jej działalność w ujęcie marketingowym i finansowym. Trzeci rozdział pracy magisterskiej ma charakter metodologiczny z uwzględnieniem celu badań i przedmiotu badań, pytań badawczych i hipotez badawczych, jak również przedstawieniem metod oraz narzędzi wykorzystanych w badaniach. Końcowym elementem rozdziału jest zaprezentowanie wyników badań własnych wraz z ich szczegółowym opracowaniem. pl
dc.abstract.en The aim of the work was to present the activities of Ekstraklasa S.A. as a sports brand and their impact on the development and image of the highest hierarchical league system of men's football in Poland. The goal of the work was achieved by conducting online surveys as well as analyzing the annual, free reports published by the Ekstraklasa company and the Deloitte auditing company. The entire work includes three chapters. The first chapter presents the definition of the brand, its value and methods of its valuation. It also discusses the process of creating a sports brand, the importance of its role in today's world and presents examples of the valuation of sports brands values. The next chapter is dedicated to Ekstraklasa S.A. as a sports brand. This part presents the history of the company's establishment, describes the structure of its operation as well as its main goals and tasks. The third chapter of the master's thesis is methodological, taking into account the subject and purpose of research, research questions and research hypotheses, as well as the presentation of methods and tools used in the research. The last element of the work is to present the research results along with their detailed elaboration. pl
dc.subject.pl MARKA SPORTOWA – EKSTRAKLASA S.A. – LIGA ZAWODOWA – MARKETING – PIŁKA NOŻNA – POLSKA LIGA pl
dc.subject.en SPORTS BRAND – EKSTRAKLASA S.A. – PROFESSIONAL LEAGUE – MARKETING – FOOTBALL – POLISH LEAGUE pl
dc.contributor.reviewer Zawartka, Marek pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-131191-220682 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)