Jagiellonian University Repository

Zróżnicowanie cech fizycznych i chemicznych wód w profilu podłużnym rzeki Wisłok

pcg.skipToMenu

Zróżnicowanie cech fizycznych i chemicznych wód w profilu podłużnym rzeki Wisłok

Show full item record

dc.contributor.advisor Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.contributor.author Wałach, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:27:48Z
dc.date.available 2020-10-20T18:27:48Z
dc.date.submitted 2020-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248572
dc.language pol pl
dc.title Zróżnicowanie cech fizycznych i chemicznych wód w profilu podłużnym rzeki Wisłok pl
dc.title.alternative Differentiation of physical and chemical characteristics of waters in the longitudinal profile of the Wisłok River pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca została zrealizowana w Karpatach Zachodnich. Głównym celem pracy było poznanie sezonowego zróżnicowania cech fizycznych i chemicznych wód w podłużnym profilu rzeki Wisłok. Za cel cząstkowy przyjęto określenie wpływu ośrodków miejskich na stężenia jonów w zależności od pory roku Badania przeprowadzono podczas wezbrania wiosennego (23-25.03.2019 r.) oraz niżówki jesiennej (16-18.09.2019 r.). Łącznie podczas zebrano 102 próbki. W Laboratorium Hydrologiczno-Chemicznym IGiGP UJ oznaczono skład chemiczny wód w zakresie: Ca2+, Mg2+, Na+ , K+ , NH4- , Li+ , HCO3 - , SO42- , Cl- , NO2- , NO3-, PO43- , Br- , F-. Badania wykazały, że na właściwości fizyczno-chemiczne wpływają zarówno czynniki przyrodnicze jak i meteorologiczne. Wśród tych pierwszych najważniejszą rolę pełni nawodnienie zlewni. W marcu notowano zdecydowanie mniejsze stężenia jonów niż we wrześniu. Wpływ antropopresji na cechy fizyczno-chemiczne wody zauważono już w górnym biegu, kiedy rzeka płynie przez tereny silnie uprzemysłowione oraz rolnicze. Znaczące zmiany stężeń jonów na tym obszarze świadczą o wysokiej negatywnej antropopresji. Wzdłuż podłużnego profilu hydrochemicznego wzrost stężeń Cl-, Na+ oraz K+ za ośrodkami miejskimi świadczy o zwiększonej presji związanej prawdopodobnie z gospodarką wodno-ściekową miast. Wykazano skokowy wzrost związku biogennego, który potwierdza silny wpłw ośrodka miejskiego na jakość wód powierzchniowych. pl
dc.abstract.en The work was carried out in the Western Carpathians. The main aim of the work was to learn the seasonal variation of physical and chemical characteristics of waters in the longitudinal profile of the Vistula River. The study was carried out during the spring call (23-25.03.2019) and autumn call (16-18.09.2019). A total of 102 samples were collected. In the Hydrological-Chemical Laboratory of IGiGP UJ the chemical composition of waters was determined: Ca2+, Mg2+, Na+ , K+ , NH4- , Li+ , HCO3 - , SO42- , Cl- , NO2- , NO3-, PO43- , Br- , F-. The research has shown that both natural and meteorological factors influence the physical and chemical properties. Among the former, the most important role is played by irrigation of the catchment. In March, ion concentrations were significantly lower than in September. The influence of anthropopressure on the physico-chemical properties of the water was noticed already in the upper reaches, when the river flows through highly industrialized and agricultural areas. Significant changes of ion concentrations in this area are evidence of high negative anthropopressure. Along the longitudinal hydrochemical profile, the increase of Cl-, Na+ and K+ concentrations behind the urban centers testifies to the increased pressure probably associated with water and sewage management of the cities. A leaping increase in the biogenic compound was shown, which confirms the strong influence of the urban center on the surface water quality. pl
dc.subject.pl Rzeka Wisłok, cechy fizyczno-chemiczne, nawodnienie zlewni, antropopresja, skład chemiczny pl
dc.subject.en Wisłok River, physical and chemical features, basin irrigation, Anthropopressure, chemical composition pl
dc.contributor.reviewer Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.contributor.reviewer Michno, Anna [SAP11015996] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129776-210523 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy hydrologia, meteorologia i klimatologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)