Jagiellonian University Repository

Analiza cząstek stałych w powietrzu w Krakowie oraz na Spitsbergenie

pcg.skipToMenu

Analiza cząstek stałych w powietrzu w Krakowie oraz na Spitsbergenie

Show full item record

dc.contributor.advisor Michalik, Marek [SAP11008585] pl
dc.contributor.author Worosz, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:26:50Z
dc.date.available 2020-10-20T18:26:50Z
dc.date.submitted 2020-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248559
dc.language pol pl
dc.title Analiza cząstek stałych w powietrzu w Krakowie oraz na Spitsbergenie pl
dc.title.alternative Analysis of airborne solid particles from Kraków and Spitsbergen pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była analiza cząstek stałych osadzonych na filtrach poliwęglanowych z powietrza w Krakowie oraz ze Spitsbergenu ze szczególnym uwzględnieniem form metalicznych. Analizowane cząstki stałe stanowią składnik pyłu zawieszonego (PM – ang. Particulate Matter) znajdującego się w atmosferze. Charakteryzują się zróżnicowaną wielkością, morfologią oraz składem chemicznym. Do analizy wykorzystano głównie metodę mikroskopii elektronowej skaningowej (SEM) i spektroskopii dyspersji enerii (EDS). Do interpretacji wyników analizy SEM-EDS wykorzystano oprogramowanie STATISTICA oraz model wstecznej trajektorii napływu mas powietrza HYSPLIT. W próbce z Krakowa dominującą grupą cząstek w każdej frakcji wielkościowej są cząstki sadzy oraz smoliste formy kuliste (tar balls). W przypadku cząstek metalicznych, dominującym metalem jest Fe i największą ich ilość stwierdzono w przedziale wielkości 10–2,5 µm. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to analyze solid particles deposited on polycarbonate filters from the air in Kraków and from Spitsbergen, with particular emphasis on metallic forms. The analyzed solid particles are a component of Particulate Matter (PM) in the atmosphere. They are characterized by a diversified size, morphology and chemical composition. The main methods of analysis were scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersion spectroscopy (EDS). The STATISTICA software and the HYSPLIT model of the backward trajectory of air mass inflow were used to interpret the results of the SEM-EDS analysis. In the sample from Kraków, the dominant group of particles in each size fraction are soot particles and tar balls. In the case of metallic particles, Fe is the dominant metal and the largest amount of them was found in the range of 10–2.5 µm. pl
dc.subject.pl Cząstki stałe, zanieczyszczenia powietrza, PM10, PM2.5, smog, Kraków, Spitsbergen, metale. pl
dc.subject.en Solid particles, air pollution, PM10, PM2.5, smog, Kraków, Spitsbergen, metals. pl
dc.contributor.reviewer Michalik, Marek [SAP11008585] pl
dc.contributor.reviewer Kania, Maciej pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-129203-211000 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)