Jagiellonian University Repository

Postrzeganie Polaków przez obywateli Ukrainy pracujących w Polsce

pcg.skipToMenu

Postrzeganie Polaków przez obywateli Ukrainy pracujących w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.contributor.author Andrushkiv, Juliia pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:18:36Z
dc.date.available 2020-10-20T18:18:36Z
dc.date.submitted 2020-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248508
dc.language pol pl
dc.title Postrzeganie Polaków przez obywateli Ukrainy pracujących w Polsce pl
dc.title.alternative The perception of Polish citizens by Ukrainian migrant workers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań niniejszej pracy jest postrzeganie Polaków przez obywateli Ukrainy, którzy zostali zatrudnieni w Polsce. Głównym celem pracy jest przyjrzenie się obrazowi Polaków, jaki wyłania się z wybranych utworów literackich ukraińskich pisarzy, utworów ludowych oraz skonfrontowanie go z tym, jak współcześnie Ukraińcy pracujący w Polsce postrzegają obywateli tego kraju.Niniejsza praca przedstawia przebieg stosunków polsko-ukraińskich od początków kształtowania się fundamentów polskiej i ukraińskiej państwowości do czasów obecnych, oraz wyjaśnienie pojęcia stereotypu i jego genezy, typologii, funkcji. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęta została definicja wg W. Lippmanna, zgodnie z którą stereotyp to „schematyczny, jednostronny obraz jakiegoś zjawiska, człowieka, rzeczy i zarazem opinia o nim przyswojona z otoczenia jeszcze przed poznaniem samego obiektu”. Człowiek jest skłonny do kategoryzowania świata na podstawie tych obrazów, co z kolei może powodować niedokładne, uproszczone obrazy, wynikające z przekazu społecznego, a nie własnych doświadczeń. W pracy dyplomowej podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyrażone w utworach literackich oraz ludowych stereotypy można uznawać za aktualne i czy mogą one odzwierciedlać rzeczywiste relacje polsko-ukraińskie.Jak wynika z analizy badań jakościowych przeprowadzonych metodą wywiadu wśród obywateli Ukrainy pracujących w Krakowie, większość respondentów wbrew istniejącym stereotypom uważa, że sympatia między Polakami i Ukraińcami nie jest powierzchowna. Niektórzy jednak uważają, że nasze relacje są ciągle zdominowane przez negatywne stereotypy oraz trudną historię wzajemnych stosunków.Kolejnym zadaniem było wyjaśnienie głównych powodów, które skłoniły respondentów do wyjazdu z ich rodzimego kraju i podjęcia pracy w Polsce. Przedstawiono analizę wypowiedzi ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej wymienianych atutów polskiego rynku pracy, które przyciągają obywateli Ukrainy do Polski w celach zarobkowych. pl
dc.abstract.en The present thesis examines the perception of Poles by Ukrainians employed in Poland.The objective of this thesis is to examine the portrayal of Poles that arises from selected literary works of Ukrainian writers and folk literature. and to juxtapose it with the contemporary perception of Poles by immigrant workers from UkraineThis research presents the course of Polish-Ukrainian relations from the beginning of the Polish and Ukrainian state formation to the present day, as well as explains the concept of a stereotype and its genesis, typology and function.For the purpose of this study W. Lippmann's definition was adopted, according to which a stereotype is a simplified, one-sided image or idea of a person or a thing, and at the same time opinion acquired from the social environment before getting to know the object itself.People are inclined to categorize the world on the basis of such images, which in turn can create inaccurate, simplified impressions, resulting from social communication rather than from their own experiences. Therefore, in the thesis, the attempt was made to answer the question whether the stereotypes presented in works of literature can be regarded as current and whether they can reflect real Polish-Ukrainian relations. According to the analysis of qualitative research carried out by the interview method among Ukrainian citizens working in Krakow, the majority of respondents, contrary to the existing stereotypes, believe that the sympathy between Poles and Ukrainians is not superficial. Some, however, believe that our relations are still dominated by negative stereotypes and the difficult history of mutual relations.Another task was to explain the main reasons that prompted the respondents to leave their home country and work in Poland. The analysis of the statements was presented with particular emphasis on the most frequently mentioned advantages of the Polish labor market which attract Ukrainian citizens to move to Poland for work purposes. pl
dc.subject.pl stereotyp Polaka, wizerunek Polski i Polaków, stosunki polsko-ukraińskie, historia relacji polsko-ukraińskich pl
dc.subject.en the stereotype of a Pole, the image of Poland and Poles, Polish-Ukrainian relations, history of Polish-Ukrainian relations. pl
dc.contributor.reviewer Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.contributor.reviewer Pawlusiński, Robert [SAP11018255] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-120868-193802 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy turystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)