Jagiellonian University Repository

Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej Mielca

pcg.skipToMenu

Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej Mielca

Show full item record

dc.contributor.advisor Domański, Bolesław [SAP11010069] pl
dc.contributor.author Skowron, Daria pl
dc.date.accessioned 2020-10-20T18:16:10Z
dc.date.available 2020-10-20T18:16:10Z
dc.date.submitted 2020-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248499
dc.language pol pl
dc.title Kształtowanie się struktury funkcjonalno-przestrzennej Mielca pl
dc.title.alternative Shaping the functional and spatial structure of Mielec pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była analiza oraz przedstawienie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta na poszczególnych etapach jego rozwoju. Badania przeprowadzono analizując przeznaczenie poszczególnych działek położonych na terenie miasta w programie ArcMap. Jako źródła informacji wykorzystano Geoportal, GoogleMaps oraz przeprowadzano własne badania terenowe. Mielec jest miastem, które zostało ukształtowane najpierw poprzez lokalizację na jego terenie zakładów lotniczych WSK Mielec w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, a następnie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W okresie PRL Mielec był miastem przyfabrycznym; osiedla mieszkaniowe lokalizowano z myślą o dojazdach do pracy w wielkim zakładzie przemysłowym. Na strukturę miasta składają się takie obszary jak:- Stare Miasto, którego lokalizacja uwarunkowana jest historycznie;- Osiedle, które stanowi dziś centralną część miasta, a jego powstanie jest ściśle związane z zapewnieniem miejsc zamieszkania dla pracowników WSK Mielec;- osiedla jednorodzinne, które były kiedyś odrębnymi miejscowościami, a zostały włączone do miasta w ramach poszczerzenia granic administracyjnych lub powstały w okresie PRL;- osiedla wielorodzinne inne niż Osiedle.W ramach pracy przeprowadzono również badania ankietowe, w których mieszkańcy w zdecydowanej większości wyrazili zadowolenie z warunków życia w osiedlach, w jakich mieszkają. Pozytywnie ocenili także działania podejmowane przez władze miejskie. Dziś Mielec jest miastem przemysłowym, które wciąż się rozwija. Boryka się jednak z różnego rodzaju problemami takimi jak zanieczyszczenie powietrza czy wyjazdy młodych ludzi. pl
dc.abstract.en The main aim of the master’s thesis was analysis and identification of the functional and spatial structure of the medium-sized town of Mielec in south-eastern Poland in various stages of its development. Geoportal, GoogleMaps and author’s field studies were the main source of information. The research was carried out with the application of ArcMap software in the analysis of the land use of individual parcels in the town. Mielec is a town, the development of which has been shaped mainly by two factors – at first by the location of WSK aircraft manufacturing plant as a part of Central Industrial District Program in the 1930s, secondly by the creation of Special Economic Zone in 1995. In the period of socialism Mielec used to be a factory-town – housing estates and social infrastructure were constructed as an accommodation and services for the workers of the large manufacturing plant. Today Mielec is a successfully restructured industrial town which still develops. The main problems faced by the town are, for example, air pollution, unpleasant odours form some factories in particular, and out-migration of young people.Nowadays, the town consists of several distinct areas, including: - the historically formed Old Town upon the Wisłoka River; - the so called ‘Osiedle’ (‘Settlement’), which was created during the period of intensive industrialization of the town in the mid-twentieth century and is now the central part of Mielec; - single-family housing estates, which used to be separate villages in the past and have been integrated into the town’s boundaries in the process of its administrative enlargement in the second half of the twentieth century; - multi-family housing estates other than Osiedle. All these areas differ in the share of various types of land use, which is illustrated by the authors with several maps.In addition, the study included the questionnaire survey carried out among the residents of three different parts of the town. The results show that the vast majority of inhabitants are satisfied with living conditions in the housing estates where they currently live. The respondents also positively evaluated the activity of the local authorities. pl
dc.subject.pl miasto średniej wielkości ,struktura funkcjonalna, struktura przestrzenna pl
dc.subject.en mid-sized city, functional structure, spatial structure pl
dc.contributor.reviewer Domański, Bolesław [SAP11010069] pl
dc.contributor.reviewer Micek, Grzegorz [SAP11018966] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-113189-214001 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy e-gospodarka przestrzenna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)