Jagiellonian University Repository

O (nie)poprawności terminologii prawa spadkowego w polskim i niemieckim języku prawnym na przykładzie wybranych pojęć : studium krytyczne

pcg.skipToMenu

O (nie)poprawności terminologii prawa spadkowego w polskim i niemieckim języku prawnym na przykładzie wybranych pojęć : studium krytyczne

Show full item record

dc.contributor.author Paluch, Anna pl
dc.contributor.author Owsiński, Piotr [SAP14001324] pl
dc.date.accessioned 2020-10-19T07:38:52Z
dc.date.available 2020-10-19T07:38:52Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248286
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Erbrecht pl
dc.subject.other polnische Rechtsprache pl
dc.subject.other deutsche Rechtsprache pl
dc.subject.other Sprachbild der Welt pl
dc.title O (nie)poprawności terminologii prawa spadkowego w polskim i niemieckim języku prawnym na przykładzie wybranych pojęć : studium krytyczne pl
dc.title.alternative On the (in)correctness in the terminology of the law of succession in the polish and German language of law on the example of the chosen terms : critical study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 51-52 pl
dc.identifier.weblink https://glosprawa.pl/artykul-88/o-nie-poprawnosci-terminologii-prawa-spadkowego-w-polskim-i-niemieckim-jezyku-prawnym-na-przykladzie-wybranych-pojec-studium-krytyczne pl
dc.abstract.pl Językowy obraz świata, stanowiący warunkowany przez daną kulturę i odzwierciedlony w języku sposób percepcji świata, oraz komunikacyjna funkcja języka, stanowić mogą bazę dla dociekań, czy – i ewentualnie w jakim stopniu – dane pojęcie używane w akcie komunikacji odzwierciedla zamysł mówiącego oraz odpowiada odbiciu obrazu tegoż pojęcia w jego świadomości oraz czy owo wyrażane przez komunikującego słowo ewokuje taki sam – albo przynajmniej podobny – obraz w świadomości odbiorcy przekazywanego komunikatu. Ranga tego zagadnienia uwypukla się w szczególności w odniesieniu do języka prawnego, w ramach którego precyzja wypowiedzi powinna być podstawowym dążeniem ustawodawcy. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy pojęcia polskiego i niemieckiego języka prawa spadkowego zawsze oddają treść, którą mają opisywać, czy też istnieją w tych językach takie słowa, które na płaszczyźnie językowej sugerują inną treść prawną, niż ta, której nośnikiem mają one być w założeniu ustawodawców. W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy wybranych pojęć opisujących instytucje prawa spadkowego pod kątem pełnionej przez nie funkcji referencyjnej w nawiązaniu do odzwierciedlonego w nich językowego obrazu świata. pl
dc.subject.pl prawo spadkowe pl
dc.subject.pl niemiecki język prawny pl
dc.subject.pl polski język prawny pl
dc.subject.pl językowy obraz świata pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 1 (5) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2657-800X pl
dc.title.journal Głos Prawa = The Voice of Law pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-16 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska