Jagiellonian University Repository

Rachunek kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym

pcg.skipToMenu

Rachunek kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym

Show full item record

dc.contributor.author Sadkowski, Wojciech [SAP14009373] pl
dc.date.accessioned 2020-10-14T10:36:28Z
dc.date.available 2020-10-14T10:36:28Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1898-6447 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247976
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Rachunek kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym pl
dc.title.alternative Quality costs calculation in a selected service enterprise pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 103-119 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 118-119 pl
dc.identifier.weblink https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2032/1486 pl
dc.abstract.pl Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie rachunku kosztów jakości, zasad jego wdrażania i szacowania kosztów jakości, a także próba zastosowania tego rachunku w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Metodyka badań: Badania empiryczne w zakresie praktycznego zastosowania rachunku kosztów jakości zostało przeprowadzone w jednym z przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących na rynku krakowskim. Wyniki badań: Wdrożenie rachunku kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym pozwoliło uporządkować informacje na temat kosztów jakości, wskazać obszary problemowe, a także zależności zachodzące między grupami tych kosztów. Wnioski: Zaawansowane procesy świadczenia usług, wysokie wymagania klientów dotyczące jakości usług oraz duża konkurencja sprawiają, że informacje kosztowe, których dostarczają tradycyjne systemy rachunkowe, są niewystarczające do podejmowania właściwych decyzji w przedsiębiorstwach. Konieczne staje się zatem wdrożenie nowych systemów rachunku kosztów, które zapewnią wiarygodne informacje o kosztach związanych z jakością. Takim rachunkiem kosztów, dostarczającym rzetelnych informacji, jest rachunek kosztów jakości. Może być on wykorzystywany jako narzędzie wspomagające proces zarządzania. Jego wdrożenie pozwala zwiększyć efektywność realizowanych procesów, optymalizować koszty i zwiększyć efektywność całej jednostki. Wkład w rozwój dyscypliny: Uzyskane rezultaty powinny stanowić podstawę teoretyczną i praktyczną do wdrażania tego rachunku w dowolnym przedsiębiorstwie usługowym. pl
dc.abstract.en Objective: The aim of the article is to present the quality costs calculation, rules for its implementation and estimation of quality costs, as well as an attempt to apply this calculation in a selected service enterprise. Research Design: Empirical research on the practical application of quality costs calculation was carried out in one of the service enterprises operating on the Krakow market. Findings: The implementation of quality costs calculation in a selected service enterprise made it possible to provide information on quality costs, indicate problem areas, as well as relationships between groups of these costs. Implications/Recommendations: Advanced service processes, high customer requirements for the quality of services, and high competition mean that the cost information provided by traditional accounting systems is insufficient to make the right decisions in enterprises. Therefore, it is necessary to implement new cost accounting systems that will provide reliable information on quality-related costs. Quality costs calculation is such a cost accounting provides authentic information about these costs, which can be used as a tool supporting the management process. The implementation of this calculation allows to increase the efficiency of the processes, optimize costs and increase the efficiency of the entire unit. Contribution: The results obtained should constitute the theoretical and practical basis for implementing this calculation in any service enterprise. pl
dc.subject.pl koszty jakości pl
dc.subject.pl procesy pl
dc.subject.pl rachunek kosztów jakości pl
dc.subject.pl rachunkowość zarządcza pl
dc.subject.en quality costs pl
dc.subject.en processes pl
dc.subject.en quality costs calculation pl
dc.subject.en management accounting pl
dc.description.number 1 (985) pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.15678/ZNUEK.2020.0985.0106 pl
dc.identifier.eissn 2545-3238 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa