Jagiellonian University Repository

Stanisław Jedlewski's system of education and system of youth social rehabilitation on the grounds of chosen works analysis

pcg.skipToMenu

Stanisław Jedlewski's system of education and system of youth social rehabilitation on the grounds of chosen works analysis

Show full item record

dc.contributor.author Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.date.accessioned 2020-10-09T11:38:48Z
dc.date.available 2020-10-09T11:38:48Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2450-4572 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247625
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Stanisław Jedlewski's system of education and system of youth social rehabilitation on the grounds of chosen works analysis pl
dc.title.alternative Pedagogia Stanisława Jedlewskiego na podstawie analizy dzieł wybranych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-165 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 165 pl
dc.abstract.pl Celem tekstu jest zaprezentowanie czytelnikowi głównych tez i założeń, jakie w swoich pracach naukowych przedstawiał Stanisław Jedlewski. Wybrane pisma, których treści ulokowane są w pedagogice resocjalizacyjnej i skoncentrowane na refleksji dotyczącej procesu resocjalizacji nieletnich, tworzą pewną całość merytoryczną, a jej spójność oparta jest na dowodach naukowych. Z nich wyłania się nowa wizja procesów: opiekuńczowychowawczych, resocjalizacyjnych i edukacyjnych nieletnich. Analizowane teksty mają również wartość historyczną, gdyż z rozważań autora wyłania się obraz stanu panującego w zakładach poprawczych dla nieletnich w latach 50. i 60. XX wieku. Zbiór refleksji, tez i postulatów Stanisława Jedlewskiego można nazwać pedagogią i umieścić w dorobku polskiej myśli pedagogicznej. pl
dc.abstract.en The purpose of the text is to present to the reader the main theses and assumptions that Stanisław Jedlewski presented in his scientific works. Selected letters, whose content is based on social rehabilitation pedagogy and focused on reflection on the process of juvenile resocialisation, form a certain substantive whole, whose consistency is based on scientific evidence. From them emerges a new vision of the processes of: care-upbringing, resocialisation and education of juveniles. The analysed texts also have historical value, as the author's reflections reveal a picture of the state prevailing in juvenile detention centres in the 1950s and 1960s. Due to its features, Stanisław Jedlewski's collection of reflections, theses and postulates can be deemed pedagogy and included in the output of Polish pedagogical thought. pl
dc.subject.pl pedagogia pl
dc.subject.pl Stanisław Jedlewski pl
dc.subject.pl pisma wybrane pl
dc.subject.en pedagogy pl
dc.subject.en Stanisław Jedlewski pl
dc.subject.en selected letters pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24504564PMP.20.009.12243 pl
dc.identifier.eissn 2450-4564 pl
dc.title.journal Polska Myśl Pedagogiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska