Jagiellonian University Repository

La figura del "profugo polacco" nella finzione italiana : Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito moderno

pcg.skipToMenu

La figura del "profugo polacco" nella finzione italiana : Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito moderno

Show full item record

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2020-10-02T07:13:16Z
dc.date.available 2020-10-02T07:13:16Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 2084-4514 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247092
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.subject.other la Polonia e i polacchi nella letteratura italiana moderna pl
dc.subject.other il mito e l’archetipo in letteratura pl
dc.subject.other Digital Humanities pl
dc.subject.other Edoardo Albinati pl
dc.subject.other Edmondo De Amicis pl
dc.title La figura del "profugo polacco" nella finzione italiana : Edmondo De Amicis e Edoardo Albinati in cerca di un mito moderno pl
dc.title.alternative The figure of "Polish refugee" in Italian literary fiction : Edmondo de Amicis and Edoardo Albinati in search of a modern myth pl
dc.title.alternative Postać "polskiego uchodźcy" w prozie włoskiej : Edmondo de Amicis i Edoardo Albinati w poszukiwaniu współczesnego mitu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 191-213 pl
dc.identifier.weblink https://uniwroc-my.sharepoint.com/personal/adam_biernacki_uwr_edu_pl/Documents/ItalikaWratislavensis/Italica%2011_1%20-%20druk.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy postrzegania postaci "polskiego uchodźcy" w dwóch dziełach literatury włoskiej XIX i XX wieku. Rozpoczyna się od zwięzłej refleksji nad różnymi znaczeniami pojęcia "mit" w czasach humanistyki cyfrowej, po czym przechodzi do rozważań nad literackimi i pozaliterackimi źródłami europejskiego mitu Polaków jako ofiar prześladowań ze strony obcych. Po zwróceniu uwagi na młodzieńcze wiersze E. De Amicisa poświęcone Powstaniu Styczniowemu omówiona zostaje nowela de Amicisa "Profughi polacchi" (1863) , ustanawiająca wzorzec pisania o postaci polskiego emigranta w literaturze nowszej. Następnie analizowane są zmiany, jakim ten wzorzec ulega w powieści E. Albinatiego Polacco lavatore di vetri (Polak czyściciel szyb samochodwoych, 1998). Upada w niej wyidealizowana wizja "uchodźcy". Na zakończenie akcent pada na formy istnienia i żywotność tego mitu w literaturze i dziennikarstwie włoskim, a także na różnice w jego traktowaniu w każdej z obu dziedzin piśmiennictwa. pl
dc.abstract.en The paper offers a contextual reflection on how the "Polish refugee" figure is rendered in two examples of 19th- and 20th-century Italian literature. The paper opens with a brief discussion of the term ‘myth’ and its meanings in the age of Digital Humanities and proceeds to outline the literary and non-literary sources of the European myth of Poles as victims of foreign violence. Having given some attention to Edmondo de Amicis’s early poems addressing the 1863 uprising in Poland, the argument then focuses on his short story "Profughi polacchi" (1863) as establishing the pattern of representing Polish emigrants in modern literature. Subsequently, the ways in which this narrative pattern changes in Edoardo Albinati’s novel Polacco lavatore di vetri (1998) are analysed to show that the idealised vision of the "refugee" collapses. In conclusion, the dynamics of the presence and productivity of the myth in literature and in journalism are emphasised, and the differences in the handling of the myth in these two forms of writing are highlighted. pl
dc.abstract.en
dc.abstract.other Diviso in sei parti, il saggio abbraccia il problema dell’immagine della Polonia e dei polacchi nella produzione di due autori appartenenti a due momenti storici diversi: a quello del 1863 (Edmondo de Amicis) e a quello del 1989 (Edoardo Albinati). La ricerca tematologica si concentra sulla figura del "profugo polacco" e indaga sulla sua presenza nella letteratura italiana. Nel testo vengono brevemente presentate le fonti letterarie ed extra-letterarie del mito europeo dei polacchi come vittime della violenza straniera. Si analizzano, inoltre, alcuni concetti fondamentali della teoria del mito antico e contemporaneo. In base a essi vengono interpretati motivi e tratti distintivi delle due narrazioni per sottolineare la loro fonte comune, cioè quella del mito eroico, trattato con molta serietà da De Amicis e contestato da Albinati, nel cui romanzo la visione idealizzata del "rifugiato" sembra crollare senza perdere però il suo alone mitologico. Infine, l’accento viene posto alla produttività del mito nella letteratura e nel giornalismo e alle loro differenze. pl
dc.subject.pl Polska i Polacy w literaturze włoskiej pl
dc.subject.pl mity i archetypy literackie pl
dc.subject.pl humanistyka cyfrowa pl
dc.subject.pl Edoardo Albinati pl
dc.subject.pl Edmondo de Amicis pl
dc.subject.en Poland and the Poles in literature pl
dc.subject.en myths and archetypes in literature pl
dc.subject.en digital humanities pl
dc.subject.en Edoardo Albinati pl
dc.subject.en Edmondo de Amicis pl
dc.description.number 1 (11) pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.15804/IW.2020.11.1.08 pl
dc.identifier.eissn 2450-5943 pl
dc.title.journal Italica Wratislaviensia pl
dc.title.volume La letteratura italiana in prospettiva delle Digital Humanities pl
dc.language.container ita pl
dc.date.accession 2020-10-02 pl
dc.participation Płaszczewska, Olga: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa