Jagiellonian University Repository

W niewoli u Kościeja Nieśmiertelnego albo "samotność silnych kobiet" : studium treści rosyjskiej bajki "Maria Moriewna"

pcg.skipToMenu

W niewoli u Kościeja Nieśmiertelnego albo "samotność silnych kobiet" : studium treści rosyjskiej bajki "Maria Moriewna"

Show full item record

dc.contributor.author Abassy, Małgorzata [SAP11019475] pl
dc.date.accessioned 2020-09-30T10:30:44Z
dc.date.available 2020-09-30T10:30:44Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 0035-7707 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246872
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title W niewoli u Kościeja Nieśmiertelnego albo "samotność silnych kobiet" : studium treści rosyjskiej bajki "Maria Moriewna" pl
dc.title.alternative Enslaved by Koshchey the Immortal, or "the loneliness of the strong women" : the universal wisdom of Russian tale pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-36 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem analiz artykułu jest wzajemna zależność kobiety i mężczyzny w cyklu przemiany: od samotności do związku małżeńskiego. Za punkt odniesienia posłużyła postać Kościeja Nieśmiertelnego, podstawowego zaś materiału źródłowego dostarczyły teksty kultury, w których Kościej się pojawia. Centrum rozważań stanowi "silna kobieta", utożsamiana z archetypem wojowniczki. Za reprezentatywną postać przyjęto Marię Moriewnę z bajki o tym samym tytule. Postawiono następujące hipotezy badawcze: 1. Kobieca tęsknota za mężczyzną stanowi swoistego rodzaju "zew", prowokujący pojawienie się antagonisty - Kościeja. 2. "Silna kobieta" ma niektóre z cech Kościeja: gotowość do walki i bezpośredniej konfrontacji, umiejętność polegania na sobie, brak litości dla pokonanych. 3. Właściwym partnerem "silnej kobiety" jest mężczyzna "dobry i głupi". Analizy odsłoniły binarne pary zachowań kobiety i mężczyzny, konieczne do tego, by cykl rozwoju obydwojga się dopełnił: czekanie Marii Moriewny i brak pośpiechu ze strony Iwana, prośba o radę kierowana przez Iwana do Baby Jagi i poznawanie sekretu Kościeja przez Marię, budowanie siły u Iwana i rezygnacja z siły u Marii. Wysnute wnioski odsłoniły dalsze perspektywy badawcze, takie jak: - Analiza fenomenu samotności "silnej kobiety", zniewolonej przez cechy reprezentowane archetypową postacią Kościeja, w ujęciu filozoficznym i namysł nad wertykalnym kierunkiem ludzkich dążeń. Porównanie treści bajek jako utworów literackich z treściami filmów fabularnych, z naciskiem na formę przekazu i typ relacji między nadawcą a odbiorcą. pl
dc.abstract.en Koshchey the Immortal, one of main personages of Russian tales, is a negative character. Nevertheless, he plays a positive role in the heroes' journey in life. In this paper, special attention is devoted to female heroes. The following hypotheses are presented: 1. A woman's yearning for a man constitutes the type of situation in which Koshchey the Immortal appears. It is the kind of call that provokes the antagonist to appear. 2. A strong woman is the one who carries some of the Koshchey's qualities within her, such as an eagerness to fight and for face-to-face confrontations. She often represents a warrior type.3. A simple but good man is the ideal partner for the woman who gets enslaved by Koshchey. Two kinds of enslavement are distinguished: that in which she is physically taken, and that where she carries Koshchey "inside of her" and manifests this in her behaviour. A woman alone is not able to break free. pl
dc.subject.pl bajka rosyjska pl
dc.subject.pl feminizm pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl rytuały inicjacyjne pl
dc.subject.en Russian tale pl
dc.subject.en feminism pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en initiation rituals pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.18290/rh20687-2 pl
dc.identifier.eissn 2544-5200 pl
dc.title.journal Roczniki Humanistyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa