Jagiellonian University Repository

Transkulturowa formuła edukacji uczniów i studentów pochodzenia romskiego : szansa, zagrożenie czy naukowa iluzja?

pcg.skipToMenu

Transkulturowa formuła edukacji uczniów i studentów pochodzenia romskiego : szansa, zagrożenie czy naukowa iluzja?

Show full item record

dc.contributor.author Bylica, Jacek [SAP11019959] pl
dc.date.accessioned 2020-09-29T07:57:45Z
dc.date.available 2020-09-29T07:57:45Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1689-4758 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246731
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other transkulturàlo siklaripen pl
dc.subject.other rromane studentěnqëro pl
dc.subject.other etnikani identitèta pl
dc.title Transkulturowa formuła edukacji uczniów i studentów pochodzenia romskiego : szansa, zagrożenie czy naukowa iluzja? pl
dc.title.alternative The transcultural approach to the education of Roma students : an opportunity, threat or scientific illusion? pl
dc.title.alternative I transkulturàlo dimènsia karing-e rromane studentěnqëro siklăripen : jekh abser, jekh phard ja jekh ʒantripnasqëro suno? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-89 pl
dc.abstract.pl Do dnia dzisiejszego edukacja uczniów romskich, zarówno w Polsce jak i w przestrzeni europejskiej rodzi szereg dylematów. Z jednej strony traktowana jest ona często jako motor zmiany trudnego położenia społecznego Romów; z drugiej jako forma zagrabiania tradycyjnej tożsamości etnicznej. Aktualnie obserwowany jest rozdźwięk pomiędzy relatywnie wysokim poziomem wykształcenia liderów (liderek) romskich, a dramatycznie niskim poziomem wykształcenia romskiej populacji. Z tych powodów należy podjąć refleksję nad optymalnym kształtem edukacji adresowanej do Romów. A zatem czy edukacja szkolna uczniów romskich nadal ma stanowić formę kolonizacji umysłów, czy też w znacznie większej mierze niż dotychczas uwzględniać specyficzne czynniki kulturowe Romów? Na ile romskie wartości kulturowe mogą wzbogacać edukację mainstreamową? W końcu, czy edukacja oparta na modelu monokulturowym w dzisiejszym, zróżnicowanym świecie ma w ogóle jeszcze sens? Te i inne dylematy znajdują swoje odzwierciedlenie w transkulturowej formule edukacyjnej. pl
dc.abstract.en Until now, the education of Roma students, both in Poland and in Europe, has posed a number of dilemmas. On the one hand, education is often treated as a vehicle for ameliorating the difficult social conditions of the Roma; on the other, it is seen as a tool for plundering a traditional ethnic identity. At the present time, a considerable gap exists between the relatively high level of education of the leaders of the Roma community, and the glaringly low levels of schooling of the Roma population in general. For these reasons, some reflection on optimal shape of Roma education is necessary. And thus, we must ask ourselves whether the education Roma students receive in schools and universities continues to constitute a form of mind colonisation or nowadays takes into account the specific cultural attributes of the Roma to a much greater degree than in the past. To what extent can Roma cultural values enrich mainstream education? And does a monocultural model of education still makes any sense in today’s diversified world? These and other dilemmas are reflected in the transcultural educational approach. pl
dc.abstract.other Ʒi akana, o siklaripen e rromane studentěnqëro, nin dr-i Polònia, nin dr-i Evròpa, vazdias but dilème. Pe jekh rig, o siklaripen si butivar gindo sär jekh labno kaj te federărel phare sociàlo somtrujmàta e Rromengëre; p-i javër rig, gindo sär jekh labno kaj gaʒe te luren jekh etnikani tradicionàlo identitèta. Adadives, aćhel jekh but baro xoxoj maśkär-e siklăripnasqëro ućo nivèlo e rromane khetanipnagëre śerutnenqëro thaj e śkolarizaciaqëro but telutno nivèlo e rromane populaciaqëro buxlikanes. Odolesqe so kàmpel jekh godĭ pala jekh optimàlo profìlo e Rromenqëre siklăripnasqëro. Kothal amen musaj te pućhlăras amen val o siklaripen, savo xutren rromane studèntă dr-o śkòle aj o universitète, duredër somkerel jekh fòrma e godăqëre kolonizaciaqëri val prinʒarel adadives o kulturàlo specifikane misùre e Rromenqëre pe jekh ćaćes laćhedër nivèlo desär dr-o nakhlipen. Save ćhandeça o rromane kulturàlo barvalimàta śaj te barvalăren e mainstream siklăripen? Thaj val jekh modèlo monokulturalone siklăripnasqëro si les mol duredër ahor dr-o adadivesutno sundal diversifikuime? Kadala aj javëra dilème dikhlŏn dr-i transkulturàlo dimènsia e siklăripnasqëri. pl
dc.subject.pl edukacja transkulturowa pl
dc.subject.pl przenikanie (się) kultur pl
dc.subject.pl uczniowie pochodzenia romskiego pl
dc.subject.pl tożsamość etniczna pl
dc.subject.en transcultural education pl
dc.subject.en cultural interpenetration pl
dc.subject.en pupils of Roma origin pl
dc.subject.en ethnic identity pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.points 5 pl
dc.title.journal Studia Romologica pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)