Jagiellonian University Repository

Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym

pcg.skipToMenu

Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym

Show full item record

dc.contributor.author Chaikovska, Ivanna [USOS177989] pl
dc.date.accessioned 2020-09-23T06:15:24Z
dc.date.available 2020-09-23T06:15:24Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2657-7984 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246304
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przyrost regulacji bankowych w Unii Europejskiej a działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym pl
dc.title.alternative Increase in banking regulations in the European Union and disciplinary actions of banking supervision authorities in the post-crisis period pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 30-49 pl
dc.identifier.weblink https://glosprawa.pl/artykul-12/przyrost-regulacji-bankowych-w-unii-europejskiej-a-dzialania-dyscyplinujace-organow-nadzoru-bankowego-w-okresie-pokryzysowym pl
dc.abstract.pl Artykuł podejmuje problematykę nasilenia obciążeń regulacyjnych na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym, znaczenia funkcji zgodności (compliance) oraz działań dyscyplinujących (enforcement actions) organów nadzoru bankowego. Celem artykułu jest analiza zależności zachodzących pomiędzy liczbą i złożonością regulacji bankowych w okresie pokryzysowym, a rolą funkcji compliance oraz znaczeniem działań dyscyplinujących organów nadzoru bankowego. Podjęto również próbę analizy skali przyrostu pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej. Wyniki badań wskazują, iż wzrost liczby pokryzysowych regulacji bankowych oraz ich poziomu skomplikowania wymaga również intensyfikacji działań dyscyplinujących ze strony organów nadzoru bankowego. pl
dc.abstract.en The article addresses the issue of the increase in banking regulations in the European Union in the post-crisis period, the importance of the compliance function and enforcement actions of banking supervision authorities. The purpose of the article is to analyze the relationships between the increase in regulatory requirements for banks in the post-crisis period, the role of the compliance function and the enforcement actions of banking supervision authorities. An attempt was also made to analyze the scale of increase in post-crisis banking regulations in the European Union. The results indicate that an increase in the number of post-crisis banking regulations and their level of complexity leads to the intensification of disciplinary measures by the banking supervision authorities. pl
dc.subject.pl bank pl
dc.subject.pl kryzys pl
dc.subject.pl regulacje finansowe pl
dc.subject.pl prawo bankowe pl
dc.subject.pl kary pl
dc.subject.pl działania dyscyplinujące pl
dc.subject.en bank pl
dc.subject.en crisis pl
dc.subject.en financial regulations pl
dc.subject.en banking law pl
dc.subject.en penalties pl
dc.subject.en enforcement actions pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 (3) pl
dc.identifier.eissn 2657-800X pl
dc.title.journal Głos Prawa = The Voice of Law pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-23 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska