Jagiellonian University Repository

Chelsea Charms : ciało kuriozalne jako marka

pcg.skipToMenu

Chelsea Charms : ciało kuriozalne jako marka

Show full item record

dc.contributor.author Klimczyk, Wojciech [SAP13036639] pl
dc.date.accessioned 2020-09-22T07:50:23Z
dc.date.available 2020-09-22T07:50:23Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246223
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Chelsea Charms : ciało kuriozalne jako marka pl
dc.title.alternative Chelsea Charms : the curious body as a brand pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-34 pl
dc.identifier.weblink https://www.ejournals.eu/PJACNS/2019/2(2019)/art/17325/ pl
dc.abstract.pl Chelsea Charms twierdzi, że jest posiadaczką największego na świecie sztucznego biustu, który czyni ją swoistą gwiazdą medialną, pieczołowicie dbającą o wizerunek, którego wyznacznikiem są właśnie ogromnych rozmiarów piersi. W kulturowym sensie między jej wizerunkiem a jej piersiami można postawić znak równości, co pozwala mówić o procesie budowania swoistej marki, której "logo" staje się prezentowany na różne sposoby biust. W niniejszym tekście przyglądam się sposobom, w jaki tworzy się medialna figura "kobiety o największym (powiększonym) biuście na świecie", w świetle teorii globalnego przemysłu kulturowego Celii Lury i Scotta Lasha oraz kulturowej roli fetyszyzmu w dobie nowoczesności według Hartmuta Böhmego. Podejmuję próbę zdekonstruowania marki "Chelsea Charms" w kontekście współczesnej kultury wizerunku, która żywi się transformacją ciała jak żadna inna. Stawiam też kluczowe pytanie: czy sztuczne ciało przekłada się automatycznie na sztuczną tożsamość, czy też relacja między nimi jest znacznie bardzie jskomplikowana, a jej rekonstrukcja może przyczynić się do zrozumienia współczesnych strategii tożsamościowych nie tylko w analizowanym przypadku? Odpowiedź jest paradoksalna: właśnie poprzez kuriozalność swojego ciała, staje się Chelsea Charms modelową przedstawicielką kultury wirtualności, której fundacyjnymi mitami są jednostkowa sprawczość, kreatywna wolność i plastyczny charakter egzystencji, w tym ciała. pl
dc.abstract.en Chelsea Charms claims that she has the biggest artificial breasts in the world. She is followed by more than 270,000 users on Twitter. Charms gives interviews to the mainstream media. She also runs her own web-site. Although she has never used her body in hardcore pornography, she is nevertheless a kind of celebrity, very careful about her image, defined, obviously, by her enormous bust. Charms very clearly identifies herself with her breasts. In the media her breasts are presented as the essence of her personality. In a cultural sense, there is no difference between her image and her bust, allowing us to speak of a peculiar branding, with Charms’s breasts serving as a "logo". In this article I analyse how the media figure of "the woman with the largest (augmented) breasts in the world" comes to life, in relation to Celia Lury and Scott Lash’s theory of the global culture industry and Hartmut Boehme’s take on the cultural role of fetishism in modernity. I attempt to deconstruct the "Chelsea Charms" brand in the context of contemporary image culture, which feeds on augmented bodies like no other. At the same time, I pose a crucial question: Does having an artificial body automatically lead to having an artificial identity or is the relation between the two much more complex, and by reconstructing it, can one can better understand contemporary strategies of identity building, even outside of this particular case? The answer is paradoxical: because of her curious character, Chelsea Charms can be seen as a model exponent of the culture of virtuality, which is based on the myths of individual agency, creative freedom, and plasticity of human existence, including the body. pl
dc.subject.pl globalny przemysł kulturowy pl
dc.subject.pl fetyszyzm pl
dc.subject.pl kultura wizerunku pl
dc.subject.pl wizerunek pl
dc.subject.pl Chelsea Charms pl
dc.subject.pl implanty pl
dc.subject.pl ciało pl
dc.subject.en global cultural industry pl
dc.subject.en fetishism pl
dc.subject.en image culture pl
dc.subject.en image pl
dc.subject.en Chelsea Charms pl
dc.subject.en implants pl
dc.subject.en body pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24506249PJ.19.009.11981 pl
dc.identifier.eissn 2450-6249 pl
dc.title.journal The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-22 pl
dc.participation Klimczyk, Wojciech: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa