Jagiellonian University Repository

Czy istnieją granice postępu w badaniach naukowych w medycynie? Spór o komórki macierzyste

Czy istnieją granice postępu w badaniach naukowych ...

Show full item record

dc.contributor.author Zalewski, Zbigniew [SAP20000839] pl
dc.date.accessioned 2015-01-02T06:29:26Z
dc.date.available 2015-01-02T06:29:26Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 1234-7175 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2460
dc.language pol pl
dc.title Czy istnieją granice postępu w badaniach naukowych w medycynie? Spór o komórki macierzyste pl
dc.title.alternative Are the limits to progress in scientific research in medicine? Controversy over stem cells pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-52 pl
dc.abstract.pl Pytanie o granice postępu w badaniach naukowych ma dwa wymiary: opisowy i normatywny. W pierwszym z nich pytamy o to, jakiego rodzaju przeszkody utrudniają bądź uniemożliwiają nam poszerzanie zakresu dostępnej nam wiedzy. Dobrze udokumentowaną odpowiedź na to pytanie znaleźć można w dokonaniach różnych nurtów współczesnej filozofii nauki. Istotniejszy jest wszakże normatywny wymiar tego pytania, gdy chcemy odpowiedzieć sobie, czy wolno nam bez żadnych ograniczeń eksplorować wszystkie niepoznane jeszcze obszary naszej niewiedzy, czy też niektóre terytoria powinny być dla nas - czasowo lub na zawsze - zamknięte. Znakomitym przykładem takiego spornego obszaru są badania biologii molekularnej i genetyki, dotyczące komórek macierzystych, w szczególności zaś macierzystych komórek płodowych. Dopuszczenie w tym zakresie eksperymentów na embrionach przez brytyjski parlament i debaty amerykańskie stanowią okazję do zastanowienia się, czy i jakie bariery można tu ustanawiać. Ważniejsze jeszcze wydaje się jednak pytanie o uzasadnienie istnienia tych barier lub ich braku. pl
dc.abstract.en The question regarding limits to progress in scientific research has two aspects: descriptive and normative. In the first case, it is the question about the restraints that compromise aur efforts to extend aur knowledge or make them impossible. Well-proved answer to this question can be found in various theories of contemporary philosophy of science. However, much more important is a normative aspect of this question. We would like to answer ourselves whether we can explore all hitherto unknown territories without any limitations or should certain regions of our ignorance remain - temporarily or forever - closed to us. Research in the field of molecular biology and genetics aimed at stem cells, especially foetal stem cells, is a perfect example of such a controversial domain. Permission of such research by British Parliament and current American debates give an opportunity to consider whether and what barriers could be settled here. Even more important seems, however, the question about justification of existence of such barriers or their lack. pl
dc.subject.pl komórki macierzyste pl
dc.subject.pl granice poznania pl
dc.subject.pl etyka badań naukowych pl
dc.subject.en stem cells pl
dc.subject.en cognitive limits pl
dc.subject.en ethics of scientific research pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1898-2026 pl
dc.title.journal Sztuka Leczenia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)