Jagiellonian University Repository

Etyka bezstronności Petera Singera jako filozoficzna podstawa dla etycznego konsumeryzmu?

pcg.skipToMenu

Etyka bezstronności Petera Singera jako filozoficzna podstawa dla etycznego konsumeryzmu?

Show full item record

dc.contributor.author Wiśniowska, Karolina [SAP14036704] pl
dc.date.accessioned 2020-09-18T06:45:48Z
dc.date.available 2020-09-18T06:45:48Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-8308 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/246059
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcodehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Etyka bezstronności Petera Singera jako filozoficzna podstawa dla etycznego konsumeryzmu? pl
dc.title.alternative Can Peter Singer’s ethics of impartiality be the philosophical basis for ethical consumerism? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-220 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 217-18 pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.upjp2.edu.pl/logosiethos/article/download/2557/2463 pl
dc.abstract.pl Praca bada, czy proponowany przez Petera Singera ideał bezstronności w kwestii wyborów etycznych nadaje się na filozoficzną podstawę dla etycznego konsumeryzmu. W pierwszej części przedstawiony zostaje pogląd Singera dotyczący odpowiedzialności moralnej za bierność wobec cierpienia innych ludzi. Filozof argumentuje, że podmiot jest w tym samym stopniu odpowiedzialny za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się tuż obok niego, co człowiekowi przebywającemu na drugim końcu świata. Druga część pracy przybliża ideę etycznego konsumeryzmu, postulującą dokonywanie wyborów rynkowych z uwzględnieniem etyki postępowania producenta towaru. Jako przykład nieetycznych praktyk dokonywanych przez część przedsiębiorców opisywany jest wyzysk pracowników w fabrykach określanych jako sweatshopy, mieszczących się najczęściej w krajach rozwijających się. Następnie, w kontekście praw konsumenta, ukazana zostaje faktyczna sytuacja kupującego na rynku oraz napotykane przez niego trudności, gdy stara się wspierać producentów, których postępowanie nie rodzi etycznych wątpliwości. Całość rozważań prowadzi do wniosku, że pogląd Singera o zrównaniu odpowiedzialności za bierność wobec cierpienia osób w bliskim otoczeniu podmiotu oraz oddalonych od niego nie może zostać zaakceptowany jako podstawa dla etycznego konsumeryzmu. Na etapie podejmowania decyzji konsumenckiej w praktyce niemożliwe okazuje się uzyskanie pełnej, zrozumiałej i prawdziwej informacji na temat towaru. Ponadto, aby osiągnąć zamierzony cel konieczne jest zmobilizowanie większej liczby osób oraz dotarcie z postulatami do adresatów, którzy są władni doprowadzić do ich urzeczywistnienia. Ostatecznie skutek również jest niepewny - w przeszłości miały miejsce bojkoty konsumenckie, które doprowadziły do pogorszenia sytuacji wyzyskiwanych pracowników. pl
dc.abstract.en The paper confronts Peter Singer’s ideal of impartial ethics with the idea of ethical consumerism. The first part shows the view of Singer, concerning moral responsibility for passivity in the face of others’ suffering. The philosopher argues that agent is responsible for not providing help to a person standing next to him in the same way as he or she is responsible for not doing it for someone on the other side of the world. The second part describes the idea of ethical consumerism, which postulates buying things only when there is no ethical concerns to the process of their production. Sweathops are shown as an example of unethical practices. In the context of consumer’s rights, there is a depiction of consumer’s real position on the market and difficulties she meets when trying to buy ethically. The paper leads to a finding that Peter Singer’s view concerning equal responsibility for not providing help to suffering, no matter where the person is, is impossible to accept. When the consumer’s decision is taken he cannot obtain full information on the product. What is more, there is a need of similar behavior from a lot of other people and a decision from the bosses of the company to achieve change. At the end, the result of everything may be - and it happened in the past - worse for suffering people than their situation at the beginning. pl
dc.subject.pl etyka bezstronności pl
dc.subject.pl etyczny konsumeryzm pl
dc.subject.pl ubóstwo pl
dc.subject.pl sweatshop pl
dc.subject.pl Peter Singer pl
dc.subject.en impartial ethics pl
dc.subject.en ethical consumerism pl
dc.subject.en poverty pl
dc.subject.en sweatshop pl
dc.subject.en Peter Singer pl
dc.description.volume 47 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2391-6834 pl
dc.title.journal Logos i Ethos pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-16 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Interdyscyplinarne Centrum Etyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska