Jagiellonian University Repository

O „nienormalnej normalności" zdrowia

pcg.skipToMenu

O „nienormalnej normalności" zdrowia

Show full item record

dc.contributor.author Zalewski, Zbigniew [SAP20000839] pl
dc.date.accessioned 2015-01-02T06:25:39Z
dc.date.available 2015-01-02T06:25:39Z
dc.date.issued 1999 pl
dc.identifier.issn 1234-7175 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2458
dc.language pol pl
dc.title O „nienormalnej normalności" zdrowia pl
dc.title.alternative On „abnormal normality" of health pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-28 pl
dc.abstract.pl Pojęcie zdrowia jest powszechnie stosowane w odniesieniu do pojęcia normalności. Jednak dwuznaczność normalności, przynajmniej potencjalnie stwarza pewne nie tylko lingwistyczne problemy. Szczególnie semantyczne napięcie pomiędzy „normalnym" rozumianym jako „właściwy" lub .odpowiedni" z jednej strony, a „przeciętny" lub .typowy" z drugiej jest powodem stawiania zasadniczych pytań. Te dwa różne określenia zdrowia odnoszą się w istocie do całkiem odmiennego rozumienia medycyny, jej celów i zadań w społeczeństwie. Pierwsze wywołuje skojarzenie z .doskonałością" i „perfekcją" i w ten sposób w ostateczności wiąże się z definicją zdrowia WHO jako nie tylko brakiem choroby. To drugie określenie zawęża zakres zainteresowania medycyny głównie do chorób i ich leczenia jako właściwej funkcji interwencji medycznej. Stąd możliwe sprzeczności między tymi dwoma określeniami są odzwierciedleniem o wiele głębszej sprzeczności we współczesnej medycynie. pl
dc.abstract.en The concept of health is in common use associated with the notion of normality. However, ambiguity of the latter notion may at least potentially create certain not merely linguistic problems. In particular, the semantic tension between „normal" comprehended as „just" or „proper" on the one hand, and „average" or „typical" on the other hand, is susceptible to pose essential questions. This two differing types of predicates of health refer, in fact, to quite a different understanding of medicine, its goals and ends in society. The former invokes a connection with „excellence" and „perfection" and thus is, at the last resort, bound to WHO's definition of health as not only the absence of disease. The latter one narrows the scope of medical interest mainly to diseases and its cure as the proper function of medical intervention. Hence possible contradictions between tbese two reflect much deeper contradiction that is present within the body of modern medicine. pl
dc.subject.pl definicje zdrowia pl
dc.subject.pl pojęcie zdrowia pl
dc.subject.pl pojęcie normalności pl
dc.subject.en definitions of health pl
dc.subject.en concept of health pl
dc.subject.en concept of normality pl
dc.description.volume 5 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1898-2026 pl
dc.title.journal Sztuka Leczenia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)