Jagiellonian University Repository

Przyjmowanie perspektywy w obszarze poznawczym, społecznym i afektywnym : wzajemne zależności u dzieci w wieku przedszkolnym

Przyjmowanie perspektywy w obszarze poznawczym, ...

Show full item record

dc.contributor.author Stępień-Nycz, Małgorzata [SAP13037854] pl
dc.date.accessioned 2016-04-25T07:57:56Z
dc.date.available 2016-04-25T07:57:56Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24588
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Przyjmowanie perspektywy w obszarze poznawczym, społecznym i afektywnym : wzajemne zależności u dzieci w wieku przedszkolnym pl
dc.title.alternative Cognitive, social and affective perspective taking : interrelations in preschool children pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-72 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-16-2011/Numer-4-2011/art/546/ pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono badanie dotyczące związków w zakresie przyjmowania perspektywy w różnych obszarach funkcjonowania psychicznego. Podstawę teoretyczną badania oraz ramę pojęciową wykorzystaną do interpretacji wyników stanowi koncepcja Perspektywicznego Rozumienia Umysłu (Perspectival Understanding of Mind - PUM; Perner, 2000), zgodnie z którą istotą rozwijającej się w 5. roku życia kompetencji, łączącej wiele zadań opanowywanych przez dzieci w tym właśnie czasie, jest zdolność rozumienia i koordynowania różnych perspektyw. Zbadano 120 dzieci w wieku 3;6-5;6 lat. Do badania przyjmowania perspektywy w obszarze poznawczym zastosowano Test Elastycznego Wyboru (Flexible Item Selection Task - FIST; Jacques, Zelazo, 2001), w obszarze afektywnym Test Wiedzy o Emocjach (TWE; Stępień, 2007), a w obszarze społecznym klasyczne testy fałszywych przekonań. Uzyskane wyniki wskazują, że rzeczywiście po skończeniu 4. roku życia dzieci zaczynają radzić sobie z rozwiązywaniem zadań wymagających przyjmowania perspektywy, jednakże wzajemne zależności między przyjmowaniem perspektywy w obszarze poznawczym, społecznym i afektywnym są zróżnicowane, a ponadto zmieniają się w okresie przedszkolnym. pl
dc.subject.pl elastyczność poznawcza pl
dc.subject.pl teoria umysłu pl
dc.subject.pl zdolność przyjmowania perspektywy pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843879PR.11.024.0197 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-25 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24; pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska