Jagiellonian University Repository

Znaczenie hiperglikemii poposiłkowej w rozwoju powikłań cukrzycy

pcg.skipToMenu

Znaczenie hiperglikemii poposiłkowej w rozwoju powikłań cukrzycy

Show full item record

dc.contributor.author Cyganek, Katarzyna [SAP20010227] pl
dc.date.accessioned 2020-09-14T09:18:17Z
dc.date.available 2020-09-14T09:18:17Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 2451-0971 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245729
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Znaczenie hiperglikemii poposiłkowej w rozwoju powikłań cukrzycy pl
dc.title.alternative The postprandial hyperglycaemia and its role at the development of diabetic complications pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 167-172 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8821/7528 pl
dc.abstract.pl Celem wyznaczonym przez aktualne zalecenia dotyczące leczenia chorych na cukrzycę jest osiągnięcie normoglikemii ocenianej za pomocą pomiaru glikemii na czczo (FPG, fasting plasma glucose) oraz odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Jednak stężenie HbA1c przedstawia średnią glikemię w przedziale czasowym i nie odzwierciedla częstości krótkotrwałych wahań stężenia glukozy we krwi. Z tego powodu rutynowe oznaczenia FPG i HbA1c nie świadczą o rzeczywistym stężeniu glukozy poposiłkowej (PPG, postprandial plasma glucose). Na odsetek HbA1c składają się FPG (60-80%) oraz PPG (20-40%). Zwiększone PPG może się przyczyniać do niezadowalającego wyrównania glikemii. Hiperglikemia jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój makro- i mikronaczyniowych powikłań cukrzycy oraz zwiększonego ryzyka zgonu. Aktualne wytyczne WHO i ADA zalecają kontrolowanie stężenia HbA1c oraz glikemii na czczo i przed posiłkiem. Jedyną grupą, w przypadku której należy badać PPG, stanowią kobiety ciężarne z cukrzycą. Brak jednak długofalowych badań oceniających wpływ PPG na rozwój późnych powikłań cukrzycy oraz porównujących grupy chorych leczonych preparatami kontrolującymi PPG z grupą poddaną terapii lekami wpływającymi na obniżenie stężenia HbA1c. pl
dc.abstract.en Actually, the recommended goal of glycemic control in the treatment of diabetes mellitus is to approach normoglycaemia, usually assessed by fasting plasma glucose (FPG) and glycated haemoglobin (HbA1c). The level of HbA1c is a statistical measure and expresses a mean blood glucose concentration in time. It does not provide information on short-term fluctuations of blood glucose. For that reason measurements of fasting blood glucose and HbA1c as a routine do not reflect the glucose level after a meal. HbA1c is related to fasting plasma glucose (60-80%) and postprandial plasma glucose (PPG) (20-40%). The elevated PPG contributes to overall glycemic control. Hyperglycaemia is independent risk factor for macro- and microvascular diabetic complications and increased risk of death. Actual WHO and ADA guidelinesrecommend fasting and preprandial glucose concentrations control as well as HbA1c. The only setting in which PPG monitoring has been shown to improve out-comes is gestational diabetes. There is lack of evidence in clinical trials on contribution of postprandial glucose to the long-term complications of diabetes and comparing PPG versus HbA1c lowering therapy. pl
dc.subject.pl cukrzyca pl
dc.subject.pl hiperglikemia poposiłkowa pl
dc.subject.pl miażdżyca pl
dc.subject.en diabetes pl
dc.subject.en postprandial hyperglycaemia pl
dc.subject.en atherosclerosis pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 2451-2095 pl
dc.title.journal Diabetologia Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-14 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa