Jagiellonian University Repository

Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym

pcg.skipToMenu

Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym

Show full item record

dc.contributor.author Juszka, Karol [USOS5313] pl
dc.date.accessioned 2020-09-11T09:58:51Z
dc.date.available 2020-09-11T09:58:51Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0035-9629 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245647
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym pl
dc.title.alternative Effectiveness of the institution of conditional discontinuation of criminal proceedings in preparatory and jurisdiction proceedings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 187-196 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/4283/4352 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych i innych autorów dotyczących warunkowego umorzenia postępownia karnego i jego efektywności w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym w przedmiocie zastosowania niniejszej instytucji. Prezentację wyników badań własnych przeprowadzono za pomocą czynników zwiększających i zmniejszających badaną efektywność, opisujących tytułową badawczą problematykę w ujęciu prawa materialnego i prawa procesowego z uwzględnieniem ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1247). Wybór niniejszych czynników został dokonany przez analizę obowiązujących przepisów prawnych, krytyczny przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki analizy badań własnych 405 spraw wylosowanych metodą losowania zespołowego wieloetapowego, dotyczących efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, opatrzonych sygnaturą postępowań prowadzonych w 6 powszechnych jednostkach organizacyjnych sądownictwa należących do obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie i wszczętych w okresie od 1 lipca 2003 r. do 1 lipca 2009 r., z punktu widzenia 5 sytuacji procesowych związanych ze sposobem zakończenia okresu próby. Tytułowa problematyka została przedstawiona poprzez kolejne etapy postępowania karnego. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to present the effectiveness of preparatory and jurisdiction proceedings in the application of conditional discontinuation of the criminal proceedings institution. The analysis has been based on factors that increase and reduce effectiveness of its application, results reported in literature, also in light of the amendments to the Polish criminal procedure of 27 September 2013 and results of own research. The proceedings that were the subject of the analysis were randomly selected from those carried out in court units within the jurisdiction of the Regional Court in Kraków between 1 July 2003 and 1 July 2009, and consisted of 405 cases. The issue in question will be analysed in this paper throughout all stages of criminal proceedings. pl
dc.subject.pl warunkowe umorzenie postępowania karnego pl
dc.subject.pl badania spraw sądowych pl
dc.subject.pl postępowanie przygotowawcze pl
dc.subject.pl postępowanie jurysdykcyjne pl
dc.subject.pl efektywność pl
dc.subject.pl ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 27 września 2013 r. pl
dc.subject.pl Dz.U. 2013.1247 pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.14746/rpeis.2015.77.4.15 pl
dc.identifier.eissn 2543-9170 pl
dc.title.journal Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa