Jagiellonian University Repository

Wyniki zastosowania systemu telemonitorowania ciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej

pcg.skipToMenu

Wyniki zastosowania systemu telemonitorowania ciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej

Show full item record

dc.contributor.author Rajzer, Marek [SAP20001525] pl
dc.contributor.author Brzozowska-Kiszka, Małgorzata [USOS71608] pl
dc.contributor.author Bilo, Grzegorz pl
dc.contributor.author Wojciechowska, Wiktoria [SAP20010499] pl
dc.contributor.author Kawecka-Jaszcz, Kalina [SAP20000857] pl
dc.date.accessioned 2020-09-11T09:38:44Z
dc.date.available 2020-09-11T09:38:44Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1428-5851 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245645
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wyniki zastosowania systemu telemonitorowania ciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej pl
dc.title.alternative Effect of telemonitoring of blood pressure in patients with hypertension pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 318-327 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 326-327 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12476 pl
dc.abstract.pl Wstęp Telemonitorowanie ciśnienia jest nową techniką diagnostyczną umożliwiającą obserwację zachowania się ciśnienia tętniczego w warunkach domowych, eliminującą błąd obserwatora poprzez bezpośrednie przesyłanie wyników pomiarów do lekarza prowadzącego. Materiał i metody 70 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym I i II stopnia (średni wiek 50,4 roku, SD — 9,9), uprzednio nieleczonych, zrandomizowano do dwóch grup po 35 chorych. Na wizycie wyjściowej dla każdego z pacjentów obliczono wartość ryzyka globalnego w skali EuroSCORE oraz wykonano badanie echokardiograficzne. Wyjściowo i po miesiącu leczenia w obu grupach wykonano pomiary ciśnienia tętniczego krwi w gabinecie oraz 24-godzinną ABPM. W obu grupach wdrożono leczenie przeciwnadciśniowe według takiego samego schematu. W jednej grupie (SDOM) chorzy samodzielnie przeprowadzali pomiary domowe ciśnienia tętniczego aparatem OMRON M5 I (codziennie dwa pomiary rano i dwa pomiary w godzinach wieczornych, zapisywali je i zgłaszali telefonicznie co 2 tygodnie). W grupie drugiej (TELE) zastosowano system telemonitorowania ciśnienia tętniczego (TensioCare); pacjenci samodzielnie dokonywali w nim pomiarów, a system automatycznie przesyłał dane do centralnego komputera w tych samych interwałach czasowych. Opierając się na wynikach pomiarów w obu grupach, dokonywano telefonicznie modyfikacji dawkowania leku. Celem badania było porównanie przydatności systemu telemonitorowania ciśnienia z samopomiarem domowym w zakresie czasu potrzebnego do uzyskania kontroli nadciśnienia (< 135/85 mm Hg) podczas leczenia, porównanie obu systemów pod względem dokładności pomiarów ciśnienia tętniczego i jego zmienności, a także korelacji ciśnienia tętniczego z ryzykiem w skali EuroSCORE i przerostem lewej komory serca. Wyniki Po 4 tygodniach leczenia mierzone przez system TensioCare ciśnienie tętnicze rozkurczowe w grupie TELE było istotnie niższe niż ciśnienie rozkurczowe mierzone metodą samopomiaru domowego w grupie SDOM: — dla całej doby: 78,1 (SD — 9,1) mm Hg vs. 84,4 (SD — 9,4) mm Hg; p = 0,005; — w godzinach rannych: 77,4 (SD — 8,8) mm Hg vs. 85,0 (SD — 10,0) mmHg; p = 0,001; — w godzinach wieczornych: 78,5 (SD — 9,5) mm Hg vs. 83,3 (SD — 8,8) mm Hg; p = 0,03. Istotnie mniejsza była zmienność ciśnienia rozkurczowego mierzonego przez system TensioCare w grupie telemonitorowania niż zmienność ciśnień mierzonych samodzielnie w grupie samopomiarów domowych aparatem OMRON M5-I: 7,2 (SD — 1,8) mm Hg vs. 9,5 (SD — 3,9) mm Hg; p = 0,002. W 24-godzinnej ABPM, wielkość spadku ciśnienia była istotnie większa w grupie TELE niż w grupie samopomiarów domowych zarówno w zakresie ciśnienia skurczowego: 12,9 (SD — 11,0) mm Hg vs. 8,05 (SD — 8,5) mm Hg; p = 0,001, jak i ciśnienia rozkurczowego: 8,2 (SD — 6,4) mm Hg vs. 4,29 (SD — 6,3) mm Hg; p = 0,001. Ciśnienie rozkurczowe zmierzone przez system TensioCare w grupie Tele korelowało istotnie z globalnym ryzykiem wyliczonym w skali EuroSCORE: r = 0,12; p < 0,05, a ciśnienie skurczowe z przerostem mięśnia lewej komory: r = 0,21; p < 0,05. Korelacji takich nie obserwowano dla ciśnień uzyskanych w samopomiarze domowym. Wnioski Telemonitorowanie ciśnienia tętniczego jest czulszą metodą wykrywania wczesnych zmian ciśnienia tętniczego pod wpływem leczenia niż pomiary domowe. Pomiary z telemonitorowania cechuje mniejsza zmienność i pozostają one w ściślejszym związku z globalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym wyliczonym według skali EuroSCORE oraz przerostem lewej komory serca. pl
dc.abstract.en Background Telemonitoring of blood pressure is a new diagnostic technique which provides information about blood pressure at home, eliminating observer error and sending results to doctor. The aim of the study was a comparison between self blood pressure measurement and telemonitoring systems in blood pressure treatment monitoring, accuracy and variability. Material and methods We randomized 70 patients with primary mild or moderate hypertension (mean age — 50.4 year, SD — 9.9) non-treated into two groups: 35 to telemonitoring group (TELE) and 35 to self home blood pressure measurement group (SDOM). Antihypertensive treatment regime in both groups was the same. In SDOM group blood pressure measurements were performed with OMRON M5-I device (two measurements morning and two in the evening hours) reported in two week intervals. In TELE group we applied telemonitoring system of blood pressure (TensioCare) were sending data to central server in doctor office in two week intervals. On the basis of blood pressure measurements result we modify drug doses. During first visit and after 1 month of treatment we performed 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). At the first visit global risk in EuroSCORE was calculated for each patient. Echocardiography was performed using VIVID 7 GE device. Results 1. Diastolic blood pressure after 4 weeks of treatment in TELE group was significantly lower than in SDOM group: — for whole day: 78.1 (SD — 9.1) mm Hg vs. 84.4 (SD — 9.4) mm Hg; p = 0.005; — in morning hours: 77.4 (SD — 8.8) mm Hg vs. 85.0 (SD — 10.0) mm Hg; p = 0.001; — in evening hours: 78.5 (SD — 9.5) mm Hg vs. 83.3 (SD — 8.8) mm Hg; p = 0.03. 2. Variability of diastolic blood pressure was lower in TELE group in comparison to SDOM group: 7.2 (SD — 1.8) mm Hg vs. 9.5 (SD — 3.9) mm Hg; p = 0.002. 3. Diastolic blood pressure in TELE group was significantly correlated with global cardio-vascular risk in EuroSCORE scale: r = 0.12; p < 0.05, and systolic blood pressure in Tele group was correlated with left ventricular hypertrophy: r = 0.21; p < 0.05. We didn’t observe that correlation for blood pressure measurements in SDOM group. Conclusions Telemonitoring system is more sensitive method than home blood pressure self measurement to detect early changes of blood pressure during treatment. Blood pressure values from telemonitoring system are less variable and in closer relationships with global cardio-vascular risk in EuroSCORE scale and left ventricular hypertrophy. pl
dc.subject.pl nadciśnienie tętnicze pl
dc.subject.pl telemonitorowanie pl
dc.subject.pl ABPM pl
dc.subject.pl pomiary domowe ciśnienia tętniczego pl
dc.subject.pl skala EuroSCORE pl
dc.subject.en hypertension pl
dc.subject.en telemonitoring pl
dc.subject.en ABPM pl
dc.subject.en self blood pressure measurement pl
dc.subject.en EuroSCORE scale pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,86 pl
dc.identifier.eissn 1644-3101 pl
dc.title.journal Nadciśnienie Tętnicze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa