Jagiellonian University Repository

Występowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej : badanie LIPIDOGRAM 2004

pcg.skipToMenu

Występowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej : badanie LIPIDOGRAM 2004

Show full item record

dc.contributor.author Szczepaniak-Chicheł, Ludwina pl
dc.contributor.author Mastej, Mirosław pl
dc.contributor.author Jóźwiak, Jacek pl
dc.contributor.author Lukas, Witold pl
dc.contributor.author Piwowarska, Wiesława [SAP20000851] pl
dc.contributor.author Konduracka, Ewa [SAP20000880] pl
dc.contributor.author Rutz-Danielczak, Aleksandra pl
dc.contributor.author Tykarski, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-09-11T09:01:06Z
dc.date.available 2020-09-11T09:01:06Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1428-5851 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245641
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Występowanie nadciśnienia tętniczego w zależności od masy ciała w populacji polskiej : badanie LIPIDOGRAM 2004 pl
dc.title.alternative Influence of increased body mass index on prevalence of arterial hypertension in polish population : results of LIPIDOGRAM 2004 study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 195-204 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 203-204 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12486 pl
dc.abstract.pl Wstęp Nadwaga i otyłość stanowią uznane czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Brakuje danych dotyczących współwystępowania tych dwóch czynników w populacji polskiej, zwłaszcza informacji o stopniu zaawansowania nadciśnienia tętniczego w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI). Celem pracy było określenie częstości występowania i zaawansowania nadciśnienia tętniczego w zależności od nadmiernej masy ciała ocenianej za pomocą BMI wśród osób dorosłych w Polsce. Materiał i metody Badaniem objęto 17 065 osób, w tym 59,2% kobiet i 40,8% mężczyzn w wieku 30–98 lat (śr. 55,1 roku; mediana — 54,7 roku) z terenu 16 województw Polski. Do badania kwalifikowano pacjentów kolejno zgłaszających się w okresie od 1 października 2004 roku do 20 grudnia 2004 roku do 675 wybranych losowo placówek poradni lekarza rodzinnego, niezależnie od przyczyny zgłoszenia się. Na podstawie oceny BMI (kg/m2) badanych podzielono na grupy: B0 < 18,5 kg/m2; B1 — 18,5–24,9 kg/m2; B2 — 25–29,9 kg/m2; B3 ≥ 30 kg/m2 oraz zgodnie z klasyfikacją nadciśnienia tętniczego według wytycznych ESH/ESC 2003 na grupy: NT1, NT2, NT3 oraz bez nadciśnienia tętniczego — NT0. Wyniki Nadciśnienie tętnicze dotyczyło 50,9% populacji (NT1 — 27%, NT2 — 21%, NT3 — 3%), bez istotnych różnic w częstości między płciami. Nadmierna masa ciała (BMI ≥ 25 kg/m2) dotyczyła 75% badanych (80,81% — mężczyzn, 70,38% — kobiet), przy czym nadwagę (B2) stwierdzono u 43% pacjentów (48,03% — mężczyzn, 39,16% — kobiet), a otyłość (B3) u 32% (32,78% — mężczyzn, 31,22% — kobiet). Stwierdzono obustronną zależność między wartościami BMI ≥ 25 kg/m2, a częstością występowania i stopniem zaawansowania nadciśnienia tętniczego w badanej populacji. Wnioski Nadmierna masa ciała i nadciśnienie tętnicze są chorobami często występującymi w populacji polskiej. Stwierdzono obustronną zależność między stopniem nadciśnienia tętniczego a wartością BMI, za wyjątkiem podgrup z niedowagą i prawidłową masą ciała, gdzie ryzyko nadciśnienia tętniczego jest podobne. pl
dc.abstract.en Background Overweight and obesity are known risk factors for arterial hypertension (AH) and other cardiovascular diseases. However, the data concerning coexistence of those two risk factors and influence of BMI on the level of blood pressure are not well-established in Polish population. The aim of the study was to assess the coexistence of arterial hypertension and its severity depending on exceeded body mass index in adult population of Poland. Material and methods The investigated group consisted of 17 065 consecutive patients (59.2% women; 40.8% men) aged 30–98 (mean age — 55.1 years; median — 54.7 years) who were admitted between 01.10.2004 and 20.12.2004 to 675 primary care clinics chosen from all 16 districts of Poland. The cause of appointment was irrelevant for inclusion. Population under investigation was divided into 4 groups — according to BMI (kg/m2): B0 < 18.5 kg/m2; B1 — 18.5–24.9 kg/m2; B2 — 25–29.9 kg/m2; B3 ≥ 30 kg/m2; and depending on grade of AH (according to guidelines of ESH/ESC 2003): AH1 (mild), AH2 (moderate), AH3 (severe) and AH0 (without AH). Results Arterial hypertension was a problem in 50.9% of population (AH1 = 27%, AH2 = 21%, AH3 = 3%), with no significant differences between sexes. Overweight and obesity (BMI ≥ 25 kg/m2) was present in 75% of patients (80.81% men, 70.38% women): overweight (B2) was found in 43% of patients (48.03% men, 39.16% women) and obesity (B3) in 32% of investigated population (32.78% men, 31.22% women). Bilateral, significant correlation was found between values of BMI ≥ 25 kg/m2 and prevalence and severity of arterial hypertension in studied population. Conclusions Overweight or obesity and AH remain an important health issue in Polish population. Bilateral positive correlation between a degree of AH and BMI was found, although patients with underweight and normal BMI are the rarity — the risk of AH in these groups is similar and stable. pl
dc.subject.pl nadciśnienie tętnicze pl
dc.subject.pl nadmierna masa ciała pl
dc.subject.pl BMI pl
dc.subject.pl współwystępowanie pl
dc.subject.en arterial hypertension pl
dc.subject.en overweight and obesity pl
dc.subject.en BMI pl
dc.subject.en coexistence pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.identifier.eissn 1644-3101 pl
dc.title.journal Nadciśnienie Tętnicze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-11 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa