Jagiellonian University Repository

Podłoże genetyczne cukrzycy typu 2

pcg.skipToMenu

Podłoże genetyczne cukrzycy typu 2

Show full item record

dc.contributor.author Skupień, Jan [SAP20014478] pl
dc.contributor.author Klupa, Tomasz [SAP20002113] pl
dc.contributor.author Małecki, Maciej [SAP20001383] pl
dc.date.accessioned 2020-09-08T08:35:56Z
dc.date.available 2020-09-08T08:35:56Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 2451-0971 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245389
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Podłoże genetyczne cukrzycy typu 2 pl
dc.title.alternative Genetic background of type 2 diabetes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-77 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/8567/7307 pl
dc.abstract.pl Obraz kliniczny cukrzycy typu 2 jest uwarunkowany współistnieniem zaburzeń wydzielania insuliny i insulinooporności. Dzięki wysiłkom naukowców z całego świata wykazano związki między mutacjami i polimorfizmami niektórych genów a wieloczynnikowymi i monogenowymi formami cukrzycy typu 2. Formy monogenowe, mimo ich rzadkości, stanowią obszar, w którym dokonał się znaczący postęp w zrozumieniu molekularnego podłoża cukrzycy typu 2. Monogenowe formy cukrzycy typu 2 obejmują cukrzycę MODY (maturity onset diabetes of the young), cukrzycę mitochondrialną (MIDD, maternally inherited diabetes with deafness) oraz inne rzadkie zespoły związane głównie ze skrajnie nasiloną insulinoopornością. Prace nad identyfikacją genów odpowiedzialnych za częstszy, uwarunkowany wieloczynnikowo typ cukrzycy typu 2 były mało owocne. Złożona cukrzyca typu 2 wiąże się z interakcją wielu czynników środowiskowych i genetycznych, takich jak pewne częste polimorfizmy niektórych genów. Jak dotąd różnicom w sekwencji zaledwie kilku genów przypisano związek z patogenezą wielogenowej formy cukrzycy typu 2. Są to na przykład geny kalpainy 10, PPARg, KCNJ11 i insuliny. Należy mieć nadzieję, że w związku z coraz szerszym zakresem wiedzy o strukturze genomu ludzkiego i doskonaleniem metod biologii molekularnej kolejne lata przyniosą istotny postęp dotyczący poznania podłoża cukrzycy typu 2. pl
dc.abstract.en Clinical picture of the type 2 diabetes (T2DM) is influenced by two major, coexisting conditions: impaired insulin secretion and insulin resistance. As a result of efforts of the scientists around the world mutations and polymorphisms in a number of genes were linked with monogenic and polygenic forms of T2DM. Monogenic forms, despite their rarity, were the field where a substantial progress has been achieved in recognising the molecular background of T2DM. The monogenic forms comprise MODY (maturity onset diabetes of the young), mitochondrial diabetes (MIDD - maternally inherited diabetes with deafness) and certain rare forms resulting mainly from severe insulin resistance. Efforts aiming to identify genes responsible for more common, polygenic form of T2DM were not so fruitful. The complex, polygenic form of T2DM occurs as an effect of interaction of many environmental and genetic factors, such as certain common gene polymorphisms. So far, only several sequence differences have been verified to play role in the pathogenesis of polygenic T2DM. These are the polymorphisms in genes of calpain 10, PPARg, KCNJ11 and insulin. It is expected that in the nearest future more T2DM susceptibility genes will be identified. pl
dc.subject.pl cukrzyca typu 2 pl
dc.subject.pl genetyka pl
dc.subject.pl cukrzyca MODY pl
dc.subject.pl cukrzyca mitochondrialna pl
dc.subject.pl insulinooporność pl
dc.subject.en type 2 diabetes mellitus pl
dc.subject.en genetics pl
dc.subject.en MODY pl
dc.subject.en mitochondrial diabetes pl
dc.subject.en insulin resistance pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2451-2095 pl
dc.title.journal Diabetologia Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-09-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Chorób Metabolicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa